Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. van Kasteren Development of a large pipecutter. Preliminary inventigation.
Doctoraalopdracht, Rapport 88.3.OS.2475, Transporttechnologie, Offshore Techniek.


Tijdens deze opdracht is onderzoek verricht naar het "doorknippen" van stalen buizen (normaal een samenstel van tegelijkertijd vervormen en knippen). Doordat voor de uitvoering van de prroevengekozen werd voor het parallel knippen met rechte messen, traden vervorming en knippen gescheiden van elkaar op. Zodoende was het mogelijk beide deelprocessen afzonderlijk te onderzoeken en te modelleren.

UIt de proefresultaten bleek, dat voor een dimensieloze presentatie van het vervormingsproces de vervormingskracht gedeeld moet worden door het plastisch moment, MF=(σv*t2/4), terwijl het knippen dimensieloos gemaakt moet worden door deling van de knipkracht door FKv*A.

Aanpassing en verbetering van het bestaande computerprogramma KNIPSIM1 op basis van de proefresultaten heeft geresulteerd tot het simulatieprogramma KNIPSIM2, welke een schatting geeft van de voor het "knippen" benodigde energie.

Aanbevolen wordt om verder onderzoek te verrichten naar minimalisering van de maximum optredende kracht met behulp van verschillende mesvormen (indien aangenomen wordt dat de benodigde energie ongeacht de mesvorm ongeveer gelijk is aan de berekende waarde volgens het computersimulatieprogramma KNIPSIM2).


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2002.10.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.