Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieL.R.A. Hogervorst Geluidsoverlast bij overslag van containers in de haven van Rotterdam. Een inventarisatie van de geluidsproblematiek.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 91.3.2870.TT, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De groei van geluidproducerende bedrijven in Rotterdam botst met de groei van de woningbouw. Tussen deze bedrijven en de woonhuizen blijft veel ruimte onbenut, omdat volgens de Wet Geluidhinder er een vrije zone rond de geluidproducerende bedrijven moet liggen, waarbuiten het geluidniveau onder een bepaalde waarde moet liggen. Geprobeerd moet worden om de bedrijven stiller te krijgen zodat deze zone kleiner kan worden, waardoor er ruimte ontstaat voor groeimogelijkheden. Het doel van dit rapport is om in deze problematiek een totaal inzicht te krijgen.

In dit rapport wordt een algemene basis gelegd door allereerst begrippen met betrekking tot geluid en lawaai te definiëren. Daarna worden de wetten beschreven die van toepassing zijn op geluidoverlast. Vervolgens wordt de theorie besproken die voor de vermindering van de geluidoverlast kan zorgen. Deze algemene basis wordt toegepast aan de hand van de problematiek zoals die zich in de praktijk voordoet.

Om een bedrijf geluidarmer te krijgen moeten de deelbronnen binnen het bedrijf geluidarmer worden, of de overdracht van het geluid van die deelbronnen moet beperkt worden. Dit laatste kan bereikt worden met twee basisprincipes, namelijk reflectie (isolatie) en dissipatie (absorptie of demping). Onder reflectie wordt verstaan, de mate waarin het geluid gereflecteerd wordt bij een grenslaag tussen twee media. Onder dissipatie wordt verstaan, het omzetten van trillingsenergie (van geluid) in warmte.

In dit rapport wordt de geluidproblematiek van containerterminals nader beschouwd. De belangrijkste geluidbronnen van een containerkraan zijn het rolgeluid van de kat en het machinehuis. Bij de overige transportwerktuigen zijn de dieselmotor en de hydraulische installatie de voornaamste bronnen van geluid. Het rolgeluid van de kat kan verminderd worden door de toepassing van vulkanon wielen in plaats van stalen wielen. Het machinehuis is stiller te krijgen door het aanbrengen van geluidabsorberend materiaal op wanden, vloer en plafond. De overige transportwerktuigen zijn stiller te krijgen door de dieselmotor en de hydraulische installatie te omkasten.

Al deze maatregelen moeten met zorg uitgevoerd worden omdat de effekten anders niet voldoende zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe groot het effekt van elke verbetering is. De geboekte resultaten zullen altijd afgewogen moeten worden tegen de kosten die er mee gemoeid zijn.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.