Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.L. Kruisinga Methoden voor de analyse van projectnetwerken
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4023, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een projectnetwerk is een diagram dat de activiteiten en gebeurtenissen van een project grafisch weergeeft in de juiste volgorde en met hun onderlinge relaties. Van elke activiteit worden de activiteitsduur, kosten en/of andere 'resources' (bijvoorbeeld mankracht) geschat of gegeven. Zo'n projectnetwerk is dus een abstracte interpretatie van een systeem. Aan de hand van dit netwerk kan een project worden geanalyseerd, gepland en gerealiseerd worden. Door een netwerk op deze manier weer te geven worden relaties duidelijk zodat deze gemakkelijk te begrijpen en te zien zijn.

Er zijn zeer vele methoden ontwikkeld op dit gebied waarmee een projectnetwerk goed kan worden beschreven en gebruikt bij de planning van een project. De vier belangrijkste methoden zijn: CPM, PERT, GERT en VERT.

CPM (Critical Path Method) deelt het project op in een aantal activiteiten die volledig moeten worden uitgevoerd. Iedere activiteit heeft een bepaalde activiteitsduur zonder variantie. Het kritieke pad is het pad met die verzameling opeenvolgende activiteiten die géén of de minste speling heeft. Dit pad heet het kritieke pad omdat een vertraging in één of meer van de activiteiten van dat pad leidt tot een verlenging van de totale projectduur.

PERT (Program Evaluation and Review Technique) is een techniek om een activiteitennetwerk met onzekerheden in de duur van de activiteiten te modelleren. Bij PERT worden voor iedere activiteit drie tijdschattingen gevraagd: de optimistische, de pessimistische en de meest waarschijnlijke activiteitsduur. Uit deze gegevens berekent men de gemiddelde projectduur en de standaarddeviatie. Met behulp van CPM wordt het kritieke pad gevonden door de gemiddelde tijden als de actuele tijden van iedere activiteit te beschouwen.

GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) is een techniek om een activiteitennetwerk met behulp van onzekerheden bij meerdere variabelen (twee) te modelleren. Bij GERT wordt gebruik gemaakt van zes verschillende soorten knooppunten, zodat er verscheidene eisen kunnen worden gesteld aan de binnenkomende en uitgaande eisen per gebeurtenis. Ook kan elke activiteitsduur of -kosten een andere verdeling hebben. Dit zijn de twee belangrijkste uitbreidingen van de techniek GERT waardoor het project meer onzekerheden kan meenemen maar tegelijkertijd ook complexer wordt.

VERT (Venture Evaluation and Review Technique) is een techniek om een activiteitennetwerk te modelleren met behulp van kansen dat het proces van de ene activiteit naar de andere activiteit zal gaan. Bij deze techniek kan gebruik worden gemaakt van drie variabelen en zeer veel verschillende soorten knooppunten. Bij deze techniek kunnen dus zeer veel factoren worden ingevoerd waardoor het netwerk ook nog complexer zal worden.

De methoden worden voor verschillende doelen en met vaak andere soort informatie gebruikt. De kosten van ieder netwerk moeten worden afgewogen tegen de baten en de gegevens moeten relevant van ieder netwerk.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.