Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekF.E. Droogsma Een lineair programmeringsmodel ter ondersteuning van het voorraadbeheer en voorraadbeleid van kooks bij Hoogovens.
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.LT.4040, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit verslag handelt over de beheersing en sturing van de kooksvoorraad bij Hoogovens.
Hoogovens beschikt over twee kooksfabrieken. De strategie van Hoogovens is er op gericht om een dekkingsbijdrage voor de kooksfabrieken te krijgen door overproduktie en verkoop van het overschot aan kooks. De prognose voor het voorraadverloop komt niet overeen met de werkelijke ontwikkeling van de voorraad.

In de eerste fase van dit onderzoek is een onderzoek gedaan naar de grootheden die de omvang van de voorraad bepalen en de systemen waarmee de planning en de administratie van de voorraad gevoerd worden.
Er blijkt een verschil te bestaan tussen het administratieve- en het werkelijke voorraadverloop. Deze systematische afwijking werkt door in de planning. Ook komen er afwijkingen voor op de planning van de grootheden die de kooksvoorraad bepalen; de kooksproduktie, het kooksverbruik en de verkopen. Met name het, aan de planning en realisatie van de ruwijzerproduktie gebonden, kooksverbruik blijkt een moeilijk te voorspellen factor te zijn.

Verkoop wordt op dit moment als enige stuurmiddel gebruikt. Een effectiever voorraadbeheer is te realiseren door dit regelsysteem, gebaseerd op terugkoppeling, te vervangen door een systeem dat gebaseerd is op voorwaartse koppeling. Dat wil zeggen dat op basis van historische gegevens (afwijkingen) geanticipeerd wordt op ontwikkelingen in de toekomst.
Met behulp van voorspellingsmethoden kan een voorgestelde sturing gerealiseerd worden. Er is een duidelijke lineair verband te onderscheiden in de afwijking tussen het geplande en het werkelijke voorraadverloop in het verleden. Daarom is gekozen voor een lineair regressiemodel voor de voorspelling van de kooksvoorraad. Er zijn een aantal modellen opgesteld en hun performance is getest door simulaties met historische data.

In de tweede fase van dit ondezoek is een beslissingsondersteunend systeem voor de planning van de kooksvoorraad ontwikkeld. In dit systeem is ook het zojuist beschreven voorspellingsmodel opgenomen. Het systeem bestaat uit een gemengd lineair programmeringsmodel (LP-Model met geheeltallige variabelen) voor de kooksketen dat via een gebruikersvriendelijke User-Interfacc aansluit bij de huidige planningspraktijk. De grootheden die aangewend kunnen worden als stuurmiddel voor de kooksvoorraad zijn de beslissingsvariabelen in het model. Verandering van de instelling van deze variabelen wordt bestraft door middel van boetes.

Dit systeem kan gebruikt worden voor de planning van de kooksvoorraad. De consequenties van veranderingen in de planningsuitgangspunten kunnen direct worden doorgerekend en indien nodig kan een nieuwe planning opgesteld worden.

Het model en de User-Interface zijn echter vooral bedoeld als beslissingsondersteunend systeem, dat de gebruiker in staat stelt om na te gaan wat de invloed is van strategische beslissingen, prijsontwikkelingen enz. Er zijn twee uitgewerkte experimenten in dit verslag opgenomen om de werking en de mogelijkheden van dit model te demonstreren.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.