Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekH. Borsje Relaties tussen leveranciers en uitbesteders: een lange weg naar co-makership.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4081, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Om Just-in-Time te kunnen produceren, moeten ook de onderdelen Just-in-Time worden aangeleverd. Dit stelt hoge eisen aan de leveranciers. In deze scriptie worden de kenmerken en de voor- en nadelen van Just-in-Time beschreven.
Een belangrijk kenmerk en tevens ook voorwaarde voor Just-in- Time is co-makership, een langdurige relatie tussen uitbesteder en een beperkt aantal leveranciers. Niet alle produkten en bedrijfstakken zijn geschikt voor co-makership. Ook wordt ingegaan op kenmerken en voor- en nadelen van co-makership.
Bij relaties tussen leveranciers en uitbesteders komt naast Just-in-Time en co-makership het begrip sourcing veel voor. Sourcing is een van oorsprong Amerikaans begrip; sourcing duidt op het zoeken en kiezen van leveranciers voor een produkt. Verschillende vormen worden in de literatuur gebruikt, zoals: sole, single en dual sourcing. Voor elke vorm worden weer andere argumenten gehanteerd.

Voordat overgegaan kan worden tot het selecteren van leveranciers, dient de mate van samenwerking tussen uitbesteder en leverancier bepaald te worden. Bij het literatuuronderzoek zijn twee methoden aangetroffen. Deze beide methoden worden beschreven en kort met elkaar vergeleken .
Om een geschikte leverancier te vinden wordt een selectieprocedure gestart, waarbij gekeken wordt of de leverancier aan de door de uitbesteder gestelde eisen voldoet. Niet alleen bij de selectie, maar ook daarna moet de leverancier voortdurend worden geëvalueerd. Hiervoor gebruikt de uitbesteder meestal een selectie- resp. een evaluatieprocedure. Een selectie- en evaluatieprocedure, toegepast bij Siemens, wordt beschreven.
Nadat de juiste leverancier is geselecteerd, kan een overeenkomst worden gesloten. Er zijn een aantal aspecten, waarvan het zinvol is om deze in een contract op te nemen. Ook dient rekening te worden gehouden met de juridische aspecten van een co-makership, zoals kennisbescherming met behulp van een octrooi.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.06.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.