Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.M. Beeksma Retourverpakkingen. Inventarisatie van gebruiksvoorwaarden en bestaande systemen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4114, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Door nieuwe wetgeving en door het toenemend milieubewustzijn worden bedrijven gedwongen hun hoeveelheid verpakkingsafval te minimaliseren. Een mogelijkheid hiervoor is het terugnemen van gebruikte verpakkingen. Dit heeft grote gevolgen voor de logistieke struktuur van het bedrijf en de technische ontwikkeling van de verpakkingen zelf.

Om een indruk te krijgen van de bestaande kennis omtrent retourverpakkingen is een literatuurstudie gedaan. Bij het onderzoek bleek de meeste informatie te behoren tot één van de volgende drie aspekten: de vergelijking tussen eenmalige en meermalige verpakkingen, wetgeving en de logistieke en technische uitvoering van retourverpakkingssystemen.

Een vergelijking van eenmalige en meermalige verpakkingen kan plaats vinden op ecologische of markt-economische grond. Bepaling van de milieuvriendelijkheid van een verpakking kan gedaan worden door de beschouwing van de grootte van bepaalde milieu-effekten tijdens de levensloop van de verpakking. Bij onduidelijkheid over de milieuvriendelijkheid zal meestal de voorkeur gegeven worden aan bestaande eenmalige verpakkingen, omdat die goedkoper zijn. De kosten van meermalige verpakkingen blijken in hoge mate afhankelijk te zijn van de logistieke prestaties van het systeem.

Voor Nederlandse bedrijven zijn vooral drie wetten/richtlijnen van belang: het Nederlandse Convenant Verpakkingen, de Duitse Verpackungsverordnung en de EG-richtlijn. In het kader van het Nederlandse Convenant zijn inmiddels verscheidene projekten gestart. Internationaal gezien heeft de Duitse wet tot de meeste ontwikkelingen in verpakking-hergebruik geleid. Door de verplichte terugname van verpakkingen zijn daar vele retoursystemen voor meermalige verpakkingen en recyiing ontwikkeld. De meeste informatie voor dit rapport komt dan ook uit Duitsland.

Retoursystemen voor verpakkingen zijn nogal produkt- en bedrijfsspecifiek. Toch worden in Duitsland inmiddels aanzetten gegeven voor algemene methoden voor invoering van retoursystemen en bepaling van eisen aan retourverpakkingen. Verder bestaan er al vele bedrijven die retourverpakkingen maken en/of beheren. Het gaat daarbij vooral om meermalige transportverpakkingen, als paliets en containers, omdat daar de noodzakelijke standaardisatie het gemakkelijkst doorgevoerd kan worden.

De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat er veel gaande is op het gebied van retourverpakkingen, maar dat op het moment van schrijven van dit rapport weinig echt diepgaande gegevens (vooral over de logistieke aspekten) beschikbaar zijn. Verwacht wordt dat over enkele jaren vooral voor wat betreft de logistieke aspekten meer informatie beschikbaar is.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.