Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.A. Schroten Produktieplanning op parallel opgestelde bewerkingseenheden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4116, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een beschouwing gegeven van een produktiesituatie waarbij gelijksoortige machines parallel staan opgesteld. Zo'n situatie brengt een problematiek met zich mee die in zekere zin te onderscheiden is van andere produktiesituaties. Vanuit het oogpunt van de logistieke techniek zijn er een aantal beslissingsvariabelen die invloed uitoefenen op de gang van zaken bij een produktiecentrum, te weten: Vanuit deze optiek is een literatuuronderzoek gedaan waarbij het probleemgebied is opgesplitst in drie deelgebieden: het bepalen van seriegroottes, het bepalen van volgorde van bewerking en alloceren van jobs aan machines. De problematiek wordt dus zowel op het niveau van de produktieplanner als op afdelingsniveau beschouwd.
Het blijkt dat de drie deelgebieden niet onafhankelijk van elkaar zijn, maar juist een grote onderlinge invloed op elkaar uitoefenen. Hierdoor moet vaak een iteratief proces doorlopen worden om tot een optimale planning komen.

Voor alle drie de problemen geldt dat ze dermate complex zijn dat directe algoritmen al gauw te omvangrijk worden, ze zijn NP-hard. Dit brengt met zich mee dat in de literatuur een breed scala van benaderingsmethoden wordt onderzocht op bruikbaarheid. Een uitgebreide bespreking van die methoden leidt tot een overzicht van de recent gepubliceerde oplossingen. Zonder overigens waardeoordelen aan die oplossingen te verbinden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.04.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.