Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekO.M. Kooymans Een lineair programmeringsmodel voor de inzet van reststoffen bij Hoogovens.
Doctoraalopdracht, Rapport 93.3.LT.4125, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Bij Hoogovens IJmuiden worden de ijzerhoudende reststoffen die vrijkomen bij de produktie van staal opnieuw ingezet in het produktieproces van ruwijzer. De door Hoogovens gehanteerde term voor deze reststoffen is bedrijfsstoffen. Deze retourstroom loopt via een opslagterrein waar alle bedrijfsstoffen apart liggen opgeslagen. Vanaf deze opslag worden de bedrijfsstoffen per vrachtwagen getransporteerd om op een andere opslagplaats gemengd te worden. De planning waarmee deze vrachtwagens de bedrijfsstoffen vervoeren vormt het onderwerp van deze afstudeeropdracht.

In het vooronderzoek behorende bij deze opdracht zijn de bedrijfsstoffenstromen geïnventariseerd. Daarin is duidelijk geworden dat de inzetplanning van de bedrijfsstoffen invloed uitoefent op een aantal uiteenlopende aspecten. De inzetverhouding van de verschillende bedrijfsstoffen is van invloed op de samenstelling van het mengsel. Aan het mengsel worden chemische grenzen gesteld die niet mogen worden overschreden. Met de inzetplanning kunnen de voorraden gecontroleerd worden. Hierbij wordt naar minimale voorraden gestreefd. Daar tegenover staat dat de constantheid van het mengsel gebaat is bij een continue planning. De continuïteit van het mengsel is van belang in verband met herinstellingen van het sinterproces.

Om het maken van een inzetplanning te ondersteunen is een lineair programmeringsmodel van de bedrijfsstoffenplanning ontwikkeld. Met een planningshorizon van een half jaar genereert dit model een inzetplanning waarbij het kapitaalbeslag van de voorraden geminimaliseerd wordt. Hierbij vormen de minimale voorraden en de chemische grenzen restricties waaraan de inzetplanning moet voldoen. Tevens zijn er continuiteitscriteria gemodelleerd zodat een planningswijziging slechts wordt geadviseerd wanneer de baten opwegen tegen de omstelkosten van deze wijziging. De hoofdfunctie van het model is verdeeld in vier subfuncties, namelijk het kapitaalbeheer, het chemiebeheer, het voorraadbeheer en het continuiteitsbeheer.

Het LP-model van de bedrijfsstoffenplanning is geïmplementeerd in het LP-pakket XA met daarom heen een schil van PreXA. Voor het modificeren van de invoer en het presenteren van de uitvoer is gebruik gemaakt van Excel. In dit spreadsheetprogramma zijn een aantal werkbladen gedefinieerd die direct gekoppeld zijn met de in- en uitvoerfiles van PreXA.

Met een toepassing van het LP-model van de bedrijfsstoffenplanning is een aantal experimenten uitgevoerd om de werking en mogelijkheden van dit model te demonstreren. Deze toepassing is een model van het huidige systeem van de bedrijfsstoffen bij Hoogovens en kan gebruikt worden ter ondersteuning van de planning van de bedrijfsstoffen.

Omdat niet alle criteria van de bedrijfsstoffen thans kwantitatief vastliggen maakt de toepassing niet gebruik van alle mogelijkheden die het model biedt. Wanneer de criteria ten aanzien van de chemische samenstelling van het bedrijfsstoffenmengsel in de toekomst aangescherpt en gekwantificeerd worden, kunnen deze extra mogelijkheden effectief benut worden. Ook in een beperkte opzet die bovendien toegankelijker is voor de gebruiker, kan het model bijdragen tot een verbetering van de bedrijfsstoffenplanning.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.