Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekH. Borsje Planning voor een optimaal ruimtegebruik bij BV Machinefabriek FIGEE; integratie van ruimte in de capaciteitsplanning.
Doctoraalopdracht, Rapport 93.3.LT.4193, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


BV Machinefabriek Figee heeft door een toename van het orderpakket ruimteproblemen. Als gevolg hiervan wordt het intern transport bemoeilijkt. De extra kosten, die dit met zich meebrengt, wil Figee beperken. Door vooraf een planning te maken van het ruimtegebruik wordt een verlaging van deze kosten verwacht. Bij het maken van een ruimteplanning dient ruimte als capaciteitssoort beschouwd te worden. Bovendien moet er rekening gehouden worden met ruimtegebruik door het intern transport.

Onderzocht is welke kemnerken van belang zijn voor een optimale ruimteplanning en hoe deze in een capaciteitsplanning opgenomen kan worden. Hierbij is gebruik gemaakt van een aantal artikelen over algemene planningsproblemen en verplaatsingsproblemen in de robotica.

Ruimte als capaciteitssoort onderscheidt zich voornamelijk van "nortnale" capaciteitssoorten door capaciteitsgebruik van activiteiten die gereed zijn en nog liggen te wachten. Deze activiteiten gebruiken ruimte tot de volgende activiteit begint. Een probleem hierbij is bovendien dat ruimtegebruik door het intern transport pas bepaald kan worden als zowel de locatie van herkomst als de bestemmingslocatie bekend zijn. Als het intern transport niet mogelijk is dan moet er een andere bestemmingslocatie of zelfs een andere herkomstlocatie gezocht worden.

Het bij Figee aanwezige planningspakket Micro Planner is voor het oplossen van het probleem niet geschikt. Dit geldt ook voor vele andere planningspakketten die op min of meer dezelfde manier capaciteit toewijzen. Het probleem kan ook niet opgelost worden met behulp van een binair integer model.

Als basis voor het planningsproces wordt gebruik gemaakt van een heuristiek, die eenvoudig aangepast kan worden voor verschillende randvoorwaarden. Deze heuristiek maakt gebruik van backtracking, zodat op een capaciteitstoewijzing teruggekomen kan worden. Zoekmethoden voor het vinden van vrije locaties en transportpaden kunnen toegevoegd worden.

Voor het plannen kan ruimte het beste gerepresenteerd worden door middel van de gridmethode, waarbij ruimte ingedeeld wordt in cellen. Een aantal zoekmethoden voor transportpaden zijn beschreven. Welke methode het meest geschikt is, moet nog onderzocht worden. (Zie ook Rapport 94.3.LT.4282. Tevens moet nog studie verricht worden naar een methode voor het toewijzen van locaties aan activiteiten. Een gedeelte van het planningsproces is geïmplementeerd met Borland Pascal 7.0.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.