Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekW.C. Warrens Marketing van dienstverlening.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 93.3.LT.4217, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De dienstensector neemt in ons land het grootste gedeelte van de werkgelegenheid voor zijn rekening. In 1993 was dit aandeel 72%, en dit groeit nog steeds. Mede hierdoor zijn er belangrijke ontwikkelingen in deze sector. De eerste is de groeiende concurrentie door de continue uitbreiding van het aantal dienstenfirma's. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de toenemende deregulering. Dienstenorganisaties die vroeger gebonden waren aan wettelijke voorschriften of zelfregulering, moeten commercieel gaan werken.
Door deze veranderende omgeving ontstond de behoefte aan marketing, een ondememingsfilosofie die de klant centraal stelt. Marketing is een wijze van ondernemen waarbij men winst probeert te maken door het optimaal bevredigen van de wensen van een precies bepaalde doelmarkt. De marketingfilosofie is ontstaan in de industrie, en is niet zonder meer toepasbaar op de dienstensector. In dit rapport worden de specifieke kenmerken van dienstenmarketing beschreven, swnen met de daarbij voorkomende problemen en bijbehorende oplossingen.

Dienstemnarketing verschilt van produktmarketing om de volgende redenen:
 • diensten zijn ontastbaar;
 • de afnemer produceert mee bij produktie van een dienst;
 • het personeel maakt deel uit van een dienstprodukt;
 • dienstaanbod is vergankelijk, capaciteit kan niet worden opgeslagen;
 • diensten zijn processen.

 • Bij het ontwerp van een dienst moet de wijze waarop de klant deze ervaart centraal staan. Ontastbaarheden moeten worden geconcretiseerd door image, stijl of tastbare zaken. In het distributiebeleid wordt beslist over de lengte, het type en de intensiteit van de distributie. De lengte van het distributiekanaal, oftewel het aantal tussenschakels in de distributieketen, hangt af van de gecompliceerdheid van de koopsituatie en het investeringskapitaal.
  Het prijsbeleid berust op kosten, marktvraag en concurrentie. De marktvraag is ook afhankelijk van vraagfluctuaties als gevolg van verschillende kopersgroepen in de markt en vanwege tijdsverschillen. Omdat dienstaanbod niet kan worden opgeslagen wordt gebruik gemaakt van capaciteitsmanagement systemen.
  De belangrijkste functie van communicatie is het verschaffen van tastbaarheden. Goede communicatie richt zich op een afgebakende doelgroep, met een duidelijke, consistente boodschap. Interne communicatie is van belang om de beloften aan de klant op één lijn te brengen met de interne doelen.
  Omdat diensten een procesmatig karakter hebben, speelt het personeel een belangrijke rol bij de marketing. Dienstverlenend personeel moet dan ook: gevoel hebben voor de afnemerssituatie, inhoudelijk vakbekwaam zijn en teamgeest hebben. Om het juiste personeel te krijgen zijn selectie, training en motivering nodig. Beoordelingssystemen zijn een goede methode om te verzekeren dat het personeel aan de gestelde eisen voldoet.


  Rapporten studenten Logistieke Techniek
  Gewijzigd: 1997.09.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.