Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekB.W. Vinkenburg Structurering van de logistieke kosten van Delamine.
Doctoraalopdracht, Rapport 94.3.LT.4338, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Delamine is een producent van ethyleenaminen en is in Delfzijl gevestigd. Delamine is een joint venture van Akzo Nobel en Tosoh (Japan). Akzo Nobel Information Services adviseert Delamine bij het decentraliseren van drie produktie-ondersteunende diensten van de Akzo Nobel-lokatie Delfzijl. Hierbij is gebleken dat er bij Delamine onvoldoende kwantitatief inzicht bestaat in de logistieke kosten. Logistieke kosten zijn kosten die worden veroorzaakt door logistieke processen. Er is een afstudeeropdracht geformuleerd om dit inzicht te vergroten. Binnen deze opdracht is een onderzoek uitgevoerd naar de aandachtsgebieden logistiek, kosten en Delamine en de samenhang tussen deze gebieden.

Delamine produceert acht soorten ethyleenaminen in vaste verhoudingen en levert deze puur of als mix aan klanten over de gehele wereld in tankauto's of in vaten. De logistieke keten van Delamine bestaat uit de processen Instroom, Produktie, Belading, Distributie en Verkoop. De logistieke activiteiten binnen deze processen worden uitgevoerd met behulp van capaciteitsbronnen, zoals mankracht en installaties. Daarnaast worden door derden op de lokatie diensten verleend aan Delamine. De produkten worden in Delfzijl opgeslagen en beheerd. Het transport naar de klant wordt uitgevoerd door externe transporteurs, eventueel via opsiag in België of in de Verenigde Staten.

Er is een methode ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de logistieke kosten. Deze kosten zijn indirect en vast. De financiële rapportage van Delamine was tot nog toe slechts geënt op de directe variabele kosten voor materialen. De ontwikkelde methode is gebaseerd op Activity Based Costing omdat met deze kostenallocatiemethode verbanden kunnen worden gelegd tussen alle uitgevoerde activiteiten en alle gemaakte kosten. Om de methode toe te passen moeten de logistieke activiteiten en de kosten uitgebreid worden gefnventariseerd en geanalyseerd.

Met behulp van de ontwikkelde methode worden voor de logistieke activiteiten de volgende resultaten berekend: de totale kosten, de specifieke kosten voor verschillende soorten activiteiten en het beslag van de activiteiten op capaciteitsbronnen. Deze resultaten worden verkregen met behulp van vergelijkingen waarin de waarden van invoervariabelen, zoals het produktievolume en verhoudingen, en stuurparameters, zoals de capaciteiten van installaties, zijn ingevoerd. De specifieke kosten worden veroorzaakt door diverse kostensoorten, dat zijn groepen activiteiten met een vergelijkbare soort kosten. Er is aangegeven in hoeverre de kosten voor deze kostensoorten beïnvloedbaar zijn. De logistieke kosten worden berekend voor scenario's voor de huidige en mogelijke toekomstige situaties bij Delamine. Het verkregen inzicht vormt voor Delamine een hulpmiddel om te komen tot een betere beheersing van de logistieke kosten.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.