Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA. van Aggelen Knooppunt Valburg: een potentieel tweedelijns knooppunt.
Doctoraalopdracht, Rapport 94.3.LT.4356, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het intermodale vervoer krijgt steeds meer aandacht; de congestie op de wegen en de toegenomen aandacht voor het milieu resulteren in een verschuiving van het transport naar milieuvriendelijke modaliteiten als binnenvaart en spoorvervoer.
Voor het transport over grote afstanden gebruikt men deze goedkope en milieuvriendelijke modaliteiten, echter voor de fijnmazige distributie is het wegvervoer noodzakelijk. Op deze wijze ontstaat een keten waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende modaliteiten.
Voor dit intermodale transport is noodzakelijk dat inlandterminals ontstaan waar de modaliteitswisselingen gerealiseerd kunnen worden.
De commissie Kroes heeft zo'n netwerk van eerste-, tweede- en derdelijns knooppunten beschreven in haar rapport "Op weg naar intermodaal vervoer".
Gezien de gunstige geografische ligging, de fysieke infrastructuur en de verwachte ontwikkelingen in de transportmarkt heeft het knooppunt Valburg de mogelijkheid om uit te groeien tot een tweedelijns knooppunt.

In deze afstudeeropdracht wordt een plan ontwikkeld om te komen tot een Multimodaal Transport Centrum (MTC) in het knooppunt Valburg. Hierbij worden zowel de marketingaspecten als de logistieke aspecten behandeld, met andere woorden "Een door de marketing geïnspireerd Logistiek Plan".

Het Marketingplan wordt onderbouwd door een situatie-analyse waarna, uitgaande van de doelstellingen en strategische voordelen van het knooppunt, de strategie voor de korte en de lange termijn worden ontwikkeld.
De strategie voor de korte termijn geldt voor de periode tot realisering van het MTC en bestaat uit de aandachtspunten infrastructuur, terminals en dienstverlening.
De strategie voor de lange termijn geeft invulling aan de 5 P's; produkt, prijs, plaats, promotie en politiek.

De logistieke doelstellingen dienen als randvoorwaarde bij de ontwikkeling van het logistiek concept. In dit logistieke concept wordt onderscheid gemaakt tussen een intern en een extern logistiek concept.
Het extern logistiek concept is een concept voor de relaties tussen de verschillende knooppunten en welke plaats Valburg daarin inneemt als tweedelijns en derdelijns knooppunt en als satelliet van Rotterdam.
Voor het interne logistiek concept zijn drie varianten ontwikkeld; geïntegreerde railactiviteiten, geïntegreerde modaliteitswisselingen en totale integratie.

Afhankelijk van de verschillende ontwikkelingen in de markt en de beslissingen die worden genomen door de verschillende overheden, kunnen diverse scenario's worden gemaakt voor de ontwikkeling van het MTC.
Enkele relevante beslissingen in dit kader betreffen de aanleg van de Betuweroute, de samenwerking tussen CTN en RWT en de keuze van het intern logistiek concept.

Ten slotte zal het knooppunt Valburg zich een plaats moeten verwerven in de intermodale netwerken en onderdeel moeten worden van de transportketens. De analyse van de netwerken van het spoor-, shortsea- en binnenvaartvervoer geeft de mogelijkheden daartoe en laat zien hoe deze netwerken er uit kunnen gaan zien na realisatie van het MTC en het knooppunt.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.01.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.