Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekD.J.M. Damen Methoden voor het optimaliseren van interterminal transport van containers.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 94.3.LT.4427, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In de toekomst wordt een groei verwacht van het aantal containers dat op de Maasvlakte zal gaan worden overgeslagen. Met de groei van dit aantal neemt het belang toe van het transport tussen de verschillende terminals op de Maasvlakte.

Doel van dit rapport is om te komen tot een optimalisatie van het interterminal transport.

Hiertoe wordt eerst een drietal verschillende theorieën besproken, te weten fuzzy logic, neurale netwerken en Petri-netten, waarna deze met elkaar worden vergeleken voor wat betreft de toepasbaarheid op het optimalisatievraagstuk. Voor de verdere uitwerking van het vraagstuk wordt gebruik gemaakt van fuzzy logic theorie, omdat deze methodiek het best toepasbaar lijkt.

Het interterminal transport kan worden gesplitst in een vast deel en een flexibel deel. Het vaste deel wordt gevormd door het transport dat moet worden uitgevoerd in de te beschouwen periode, 'tijdvenster'. Dit kan worden bepaald door het vertrek van bijvoorbeeld een zeeschip, waardoor vast staat wanneer een laadeenheid de Maasvlakte zal verlaten. Voor het flexibele deel moet er een keuze worden gemaakt tussen het uitvoeren van transport in het beschouwde tijdvenster of het uitstellen ervan naar een volgend tijdvenster.

Voor het optimaliseren van het transport wordt per tijdvenster de extreme waarde van een doelfunctie bepaald, aan de hand van een set randvoorwaarden. Hiervan zijn er een aantal stringent en hebben andere de vage vorm. Voor het opstellen van de randvoorwaarden die samenhangen met de transportvraag, wordt gebruik gemaakt van preferentie-indices, die de voorkeur aangeven voor het uitvoeren van het transport binnen een bepaalde tijdvenster boven het uitstellen ervan naar een volgend tijdvenster. Voor het vaste deel van de vraag zijn deze indices gelijk aan 1. Voor het flexibele deel worden de indices berekend met vage grootheden.

Door het instellen van een drempelwaarde voor de indices, waardoor alleen die stromen met een grote voorkeur in het beschouwde tijdvenster worden uitgevoerd, wordt het totaal van transport over de tijdvensters verdeeld.

Het uitvoeren van transport in een tijdvenster heeft invloed op het transport dat in komende tijdvensters moet worden uitgevoerd. Een nadeel van de optimalisatiemethode is dat deze invloed niet wordt meegenomen. Er wordt per tijdvenster geoptimaliseerd, terwijl optimalisatie over meerdere tijdvensters wellicht tot een betere oplossing kan leiden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.01.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.