Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA. van Randen Produktmodelleren in de bouw
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 95.3.LT.4433, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het ontwerpen en bouwen van een woning is een zeer complex proces waarbij vele partijen zijn betrokken: de opdrachtgever, de architect, de uitvoerder met zijn onderaannemers en de overheid met een stuk regelgeving. De communicatie tussen deze partijen is cruciaal voor het goed verlopen van het proces. Wanneer er afspraken worden gemaakt over hoe de informatie wordt vastgelegd in een produktmodel, is het mogelijk informatie uit te wisselen, centraal te beheren en vast te leggen in een bibliotheek. Tevens geeft dit de mogelijkheid de toetsing aan de verschillende overheidsnormen te automatiseren.

De Stichting Bouw Research (SBR) heeft een rapport uitgegeven over de werkwijzen van produktmodelleren. Hierin wordt beschreven hoe het mogelijk is per discipline een produktmodel te genereren waarin de informatie die voor de betreffende discipline relevant is kan worden vastgelegd. Door het maken van verschillende viewmodellen is het mogelijk op verschillende manieren naar de informatie in het model te kijken. De verschillende applicaties, die binnen een discipline worden gebruikt, vragen immers ieder om specifieke informatie die dan kan worden afgeleid uit het centrale model. Het optimaliseren van het logistieke proces wordt hierdoor eenvoudiger, aangezien men makkelijk kan beschikken over alle informatie.

Om de communicatie tussen de verschillende werkgebieden te stroomlijnen wordt er gewerkt aan een centraal produktmodel boven de disciplines. Bij het SBR-onderzoek gebeurt dit door de overlap van informatie van de verschillende deelmodellen vast te leggen. Een andere werkwijze is die van het Combine-projekt, waar wordt getracht alle informatie over het gebouw centraal vast te leggen in een geïntegreerd datamodel, waarna iedere discipline via ontwerptools het ontwerp kan bewerken.

Om informatie in een model te kunnen vastleggen is een datastructuur nodig. De International Organisation for Standardisation (ISO) heeft een standaard ontwikkeld voor het uitwisselen van produktmodelinformatie (STEP). In Finland zijn proeven gedaan met het implementeren van deze gegevensstructuur in het RATAS-projekt. Hierin wordt een gebouw beschreven op verschillende niveaus van detaillering: gebouw, systeem, subsysteem, onderdeel en detail. Aan de TU Delft is onderzoek gedaan naar het vastleggen van produktinformatie in een model op een generiek niveau waardoor het mogelijk wordt delen van de informatie vast te leggen in een bibliotheek voor hergebruik.

Alvorens te proberen de communicatie tussen de verschillende partijen te verbeteren, zou ook kunnen worden bekeken of de communicatiebehoefte kan worden verminderd. Door de verschillende partijen beter van elkaar af te scheiden en de verantwoordelijkheden te verdelen worden een hoop afhankelijkheden weggenomen. Een praktische toepassing hiervan is het Matura-systeem waarbij de inbouw van een woning is losgekoppeld van de drager. Hierdoor zijn er een hoop afhankelijkheden tussen de ruwbouw en de afbouw verdwenen wat de communicatiebehoefte enorm vermindert. Vervolgens zijn de verschillende disciplines van de afbouw gebundeld binnen één produkt: de volledige inbouw van een woning.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.