Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.G. Groeneweg Kosten- en tariefstructuur in het containervervoer.
Doctoraalopdracht, Rapport 95.3.LT.4506, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het containervervoer naar het achterland kan met verschillende modaliteiten uitgevoerd worden. De belangrijkste modaleiten zijn de weg, het spoor en de binnenvaart. Om een keuze tussen deze drie modaliteiten te kunnen maken is het van belang een goed inzicht te hebben in de wijze waarop het transport is georganiseerd bij deze verschillende modaliteiten en hoe de kosten van de verschillende modaliteiten zich tot elkaar verhouden. Omdat de kosten, die de vervoerder of organisator van het containervervoer maakt, doorwerken in de tarieven van de verlader is het van belang niet alleen de kosten te bekijken maar ook de tarieven.

De kosten- en tariefstructuur worden in dit rapport beschreven door voor elke modaliteit het vervoerstraject in een aantal schakels op te delen waarna voor elke schakel de kostenfactoren en tarieffactoren worden bekeken. De verschillende schakels hebben betrekking op het eigenlijke vervoer, de overslag in zeehaven en op de inlandterminal en op het voor- en natransport. Met behulp van deze schakels en de organisatiestructuur wordt later in het rapport een computermodel van de tariefstructuur gemaakt.

De kostenstructuren van de modaliteiten zijn niet alle even duidelijk te beschrijven door het ontbreken van informatie over bijvoorbeeld de zeehavenoverslag en het vervoer per spoor. Bij alle drie de modaliteiten vormen de kosten de belangrijkste grondslag voor de tarieven.

Men kan het containervervoer in twee organisatie-principes opdelen; carrier haulage en merchant haulage. Bij carrier haulage wordt het vervoer georganiseerd door de rederij, bij merchant haulage door de verlader zelf of door zijn expediteur. De relaties tussen de verschillende actoren zijn bij deze twee vormen verschillend en dit heeft gevolgen voor de tarieven. Bij het vervoer onder carrier haulage zijn de tarieven meestal lager dan bij het vervoer onder merchant haulage.

De implementatie van de tariefstructuur van het containervervoer in een computermodel is gebaseerd op de organisatiestructuren van de verschillende modaliteiten. Het model voert een aantal opeenvolgende procedures uit waarna de verschillende tariefmogelijkheden vergeleken kunnen worden. Allereerst wordt een fysiek netwerk ingelezen bestaande uit knopen en verbindingen. Daarna worden voor een bepaalde oorsprong en bestemming de relevante routes bepaald. Vervolgens worden de tarieven aan deze fysieke routes gekoppeld. Tenslotte wordt dan de goedkoopste tariefmogelijkheid voor elke route bepaald. Door verschillende routes te berekenen worden automatisch de verschillende modaliteiten meegenomen. Met het model kunnen, door verschillende fysieke routes te bekijken, de tarieven voor de verschillende modaliteiten en de verschillende actoren, die bij deze modaliteiten een rol spelen, worden vergeleken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.