Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD.J.M. Damen Simulatie van het stackingproces van containers.
Computeropdracht, Rapport 95.3.LT.4568, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de toekomst wordt een grote groei verwacht van het containervervoer. Voor de haven van Rotterdam zou dit voor de komende 15 à 20 jaar een verdrievoudiging betekenen. Om opslag van containers mogelijk te maken, moeten er in de toekomst grotere stacks ingericht worden. Ook zal het stapelen van containers binnen een stack toenemen. Hierdoor is een toename te verwachten van het aantal verkassingen, het verplaatsen van containers binnen een stack. Door informatie over de verwachte vertrekdagen van containers te betrekken bij het plaatsen in stacks mag verwacht worden dat het aantal verkassingen beperkt kan blijven.
Met behulp van een simulatieprogramma, geschreven in de simulatietaal Must worden drie alternatieve stapel- en verkasmethoden met elkaar vergeleken.
Als vergelijkingscase wordt bij de stapelmethode van methode l geen informatie betrokken bij het plaatsen van de containers in de stack. Er wordt gestreefd naar een zo gelijk mogelijke bezetting van de stack.
Bij een tweede mogelijke methode, het zogenoemde verticaal stapelen, worden containers op elkaar geplaatst waarvan de verwachte vertrekdagen in de toekomst dichterbij komen. Containers worden alleen op die stapels geplaatst waarvan de aanwezige containers een verwachte vertrekdag hebben die later in de tijd ligt dan de eigen, verwachte vertrekdag.
Bij een derde mogelijke methode, het zogenoemde horizontaal stapelen, worden alleen containers met eenzelfde verwachte vertrekdag in een stapel opgeslagen.

Afhankelijk van de betrouwbaarheid van de gegevens mag verwacht worden dat het aantal verkassingen zal afnemen in vergelijking tot methode l. Experimenten die gedaan zijn met het betreffende simulatieprogramma (Verkas.pas) laten zien dat deze verwachtingen uitkomen. Wanneer enige informatie beschikbaar kan zijn omtrent de verwachte vertrekdagen van containers wordt door het volgen van een bepaalde stapel- en verkasstrategie winst behaald in het aantal te verkassen containers. De beste resultaten worden bereikt met het zogenoemde verticaal stapelen en verkassen. Tevens kan uit de simulatieruns geconcludeerd worden dat het aantal verkassingen afneemt wanneer de betrouwbaarheid van de gegevens toeneemt. Binnen de randvoorwaarden van het programma geldt voor horizontaal en verticaal stapelen en verkassen dat bij 100 % betrouwbaarheid de contrainers binnen een stack gestapeld kunnen worden, zonder dat de noodzaak tot verkassen ontstaat.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.