Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.A. van Dongen AGV verkeersafwikkeling op een containerterminal

Computeropdracht, Rapport 95.3.LT.4569, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Als onderdeel van het Project 2000-12 is onderzoek gedaan naar het kruisingsprobleem dat ter hoogte van de Trion uitwisselpunten plaatsvindt. Om dit onderzoek te ondersteunen is een simulatieprogramma geschreven dat voor een bepaalde configuratie van de rijbanen de doorlooptijd en totale wachttijd van een AGV bepaalt, afhankelijk van enkele parameters. Met dit simulatieprograrnma is een vijftal verschillende configuratie's onderzocht, aan de hand waarvan een aantal conclusies getrokken kan worden.

Als eerste is de invloed van de ruimte tussen twee knopen op de totale wachttijd per AGV onderzocht. Er zijn twee simulaties uitgevoerd op een configuratie van het netwerk. Het verschil tussen de simulaties zat in de lengte van een AGV. In de eerste simulatie (situatie 2) is de lengte 17m gekozen, bij de tweede 8.5m (situatie 3). Bij situatie 3 pasten dus minimaal twee AGV'c tussen alle knopen minimaal. Het bleek zo te zijn dat de wachttijden van de AGV's tussen beide simulatie nauwelijks verschillen. Blijkbaar levert het creëren van twee AGV-lengtes aan ruimte tussen twee knopen geen grote voordelen. Het is derhalve niet noodzakelijk om meer dan een AGV-lengte aan ruimte tussen twee knopen te hebben. Het is echter wel belangrijk de knopen goed over het veld te spreiden zodat de afstand tussen twee knopen minimaal een AGV-lengte is. Dit kan bereikt worden door de stacks en kranen kruislinks met elkaar te verbinden.

Als tweede is de invloed onderzocht van 'grote' knopen (dat wil zeggen een knooppunt waar meer dan twee wegen bij elkaar komen) op het prestatieniveau van een systeem. Eerst is een configuratie onderzocht met een knoop waar zes wegen op uitkomen (situatie 1). Zoals verwacht kon worden blijkt uit de resultaten dat dit systeem absoluut niet voldoet. Reeds bij lichte belasting ontstaan er lange files bij de grote knoop. Om de invloed nader te onderzoeken zijn er vervolgens twee simulaties uitgevoerd met twee bijna identieke configuraties. De eerste configuratie bevatte vier 'grote' knopen (situatie 2), bij de tweede configuratie zijn deze knopen vermeden door een omweg te maken en door het invoeren van extra knopen (situatie 4). Uit de simulaties bleek dat de bezettingsgraad van de knopen in situatie 4 veel gelijkmatiger is dan in situatie 2. Hierdoor zijn de wachttijden korter. Omdat er echter meer knopen zijn, moet een AGV in situatie 4 meer knooppunten passeren hetgeen veel tijd kost. Het resultaat is dat de doorlooptijden niet zoveel verschillen. De configuratie van situatie 4 is echter te prefereren boven de configuratie van situatie 2, vanwege zijn hoge betrouwbaarheid (kleinere spreiding in wachttijden). Geconcludeerd kan worden dat de 'grote' knopen sterk file-veroorzakend zijn. Wel moet gekeken worden in hoeverre een grote hoeveelheid knopen de doorlooptijden beïnvloedt.

Als derde is de invloed onderzocht van voorrangsregels op de prestaties van een systeem. Het blijkt dat voorrangsregel FirstInFirstOut het best van de drie voorrangsregels voldoet. De verschillen zijn echter klein. Pas bij zeer zware belasting van een systeem worden verschillen groter. Misschien kan verdere studie nog een betere voorrangsregel geven.

Tenslotte is getracht een kleiner veld te ontwerpen (situatie 5). Ondanks de niet-ideale configuratie (het bevat 'grote' knopen) zijn de doorlooptijden voor reëel geachte knooppasseertijden voor dit systeem het kortst. Deze resultaten bieden goede hoop dat er nog kleine configuraties mogelijk zijn.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.02.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.