Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP. Preijer Personnel scheduling
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 96.3.LT.4730, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In deze scriptie wordt een inventarisatie gemaakt van methoden om dienstroosters te maken. Deze problematiek wordt in de engelstalige literatuur vaak aangeduid als "Personnel scheduling", maar ook termen als "Tour scheduling", "Day-off scheduling" of "Shift scheduling" worden veelvuldig gebruikt. Het accent van deze scriptie ligt op de gebruikte technieken uit onder andere de operations research, en de modelvorming voor de verschillende toepassingen. In de scriptie wordt een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen.

In dit rapport wordt het Personnel scheduling probleem onderverdeeld in een drietal deelproblemen:
Het eerste probleem is het days-off scheduling problem. Dit is het probleem van de toewijzing van de vrije dagen aan alle werknemers. Er worden een aantal constructiemethoden en een LP-methode behandeld.
Het tweede probleem is het shift scheduling problem. Dit is het probleem van het toewijzen van uren die een werknemer op een dag werkt. Hierbij kan ook worden gedacht aan het indelen van bijvoorbeeld de dagploeg, avondploeg en nachtploeg. Behandeld worden een 'cutting plane' algoritme en het impliciet geheeltallig lineair programmeren.
Het derde probleem is het tour scheduling problem. Hier worden dagelijks en wekelijks roosters gecombineerd tot roosters voor een langere planningshorizon. Vaak is dit een combinatie van het days-off scheduling probleem en het shift scheduling probleem. De oplossingsmethoden worden onderverdeeld als volgt
Aan de hand van de behandelde artikelen vallen een aantal conclusies te trekken over de te verwachten ontwikkelingen betreffende de verschillende probleemsoorten en over de te verwachten ontwikkelingen wat betreft de oplosmethoden.

Wat de probleemsoorten betreft vallen de volgende conclusies te trekken: Wat de oplosmethoden betreft zijn er ook een aantal ontwikkelingen waar te nemen:


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.08.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.