Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.A. de Jong Beoordeling van risico-analyse methoden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2000.LT.4786, Transporttechnologie, Transporttechniek.


Een CE-markering op een produkt geeft aan dat het betreffende produkt voldoet aan de Machinerichtlijn. De Machinerichtlijn schrijft minimumeisen voor op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Veel werk kan bespaard worden door toepassing van geharmoniseerde normen. Deze normen zijn op last van de Europese Commissie opgesteld. Als aan die normen is voldaan, is volgens het principe van vermoeden-van-overeenstemming voldaan aan de Machinerichtlijn.

Een van de onderdelen van de procedure voor CE-markering is de risicobeoordeling. Hiervoor zijn verschillende risico-analyse methoden beschikbaar: De minder arbeidsintensieve methoden zoals checklists, de fundamentele methoden zoals Hazard and Operability Studies en de boomanalysemethoden zoals Fault Tree Analysis. In alle gevallen is het belangrijk de gevonden resultaten en opmerkingen nauwkeurig te documenteren.

Voor het afwegen van maatregelen voor het elimineren of reduceren van risico's moeten de risico's worden ingeschat of gekwantificeerd. Sommige risico-analyse methoden kunnen eenvoudig uitgebreid worden met een kwantitatieve analyse. Voor andere methoden is een aparte risicoschattingsprocedure nodig. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Relative Ranking methoden. Risico wordt hierbij gezien als het produkt van kans en effect. Met de resultaten hiervan moet voorzichtig worden omgesprongen worden, omdat ze meestal minder nauwkeurig zijn dan ze lijken.

Om te weten welke risico's moeten worden geélimineerd of gereduceerd, moet bekend zijn welke risico's acceptabel zijn. Hiervoor moeten acceptatiegrenzen worden getrokken. Deze worden weer bepaald door maatschappelijke aanvaarding van risico's. Het is hierbij van belang de gevonden risico's te kunnen vergelijken met bekende risico's.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2000.12.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.