Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.E.A.M.T. van Oerle De toekomst van het goederenvervoer per spoor
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 96.3.LT.4794, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Goederenvervoer is voor Nederland van essentieel belang. Het maakt allerlei maatscahppelijke en economische activiteiten mogelijk en levert zo een belangrijke bijdrage aan ons bruto nationaal product. Binnen het goederenvervoer vinden momenteel allerlei ontwikkelingen plaats.

Het beleid van de overheid is gericht op het vergroten van het aandeel van spoorvervoer in de nationale vervoersstroom; vooral vanwege de volgende redenen:
Het doel van deze literatuurstudie is te onderzoeken welke opties Railned heeft om de kansrijke ontwikkelingen wat betreft de mogelijkheden van goederenvervoer per spoor tot een succes te maken. Hiertoe is een analyse gemaakt van de technische ontwikkelingen en marktontwikkelingen, hun invloed op het huidige spoornet en de mogelijkheden voor het spoorvervoer en voor Railned.

Door het beantwoorden van de volgende drie vragen kan de betekenis van de verschillende ontwikkelingen en hun impact voor het spoorvervoer en voor Railned duidelijk worden:

Wat is nu de belangrijkste trend in het goederenvervoer?
Voor het succes van het nationale spoorvervoer is de internationale ontwikkeling minstens zo belangrijk. De omvang van Nederlanfd brengt met zich mee dat spoorvervoer grotendeels grensoverschrijdend zal zijn. De uniformering van de systemen op Europese schaal is een noodzaak voor vereenvoudiging van de toetreding van nieuwe partijen en voor het waarborgen van de concurrentie tussen aanbieders.

Wat zijn de gevolgtrekkingen voor het spoornet?
Als spoor (en binnenvaart) een substantieel deel van de markt van het wegvervoer willen overnemen, dan moet de kwaliteit van hun product en de dienstverlening worden verbeterd. Dit betekent: De mogelijkheden voor de moderne technologie liggen in: Wat zijn de gevolgtrekkingen voor Railned?
Geconstateerd wordt dat mogelijke nieuwe toetreders moeite hebben met het feit dat Railned onderdeel uimaakt van het NS-concern.
Daarom zijn de volgende zaken van belang voor Railned:
De ontwikkeling van een beleid is een dynamisch proces, waarbij voortdurend moet worden gezocht naar de juiste maatregelen en het bijstellen ervan. De toekomstvisie zal ook steeds worden aangepast aan de realiteit en zal verder tot ontwikkeling komen.
Deze aanpassingen zullen moeten gebeuren zonder de doelstelling uit het oog te verleizen: meer en kwalitatief beter spoorvervoer.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.08.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.