Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekS.D. Idzenga Een programma voor het samenstellen van dienstroosters.
Computeropdracht, Rapport 97.3.LT.4862, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Roosterproblemen komen in veel bedrijven en instellingen voor. Vaak is voor al die problemen geen echte standaardoplossing voorhanden omdat de randvoorwaarden, die gesteld worden in de verschillende CAO's, nogal uiteenlopen. Dit rapport gaat over de eerste stap in de automatisering van een dienstrooster voor het verzorgend personeel in een verzorgingstehuis. Het is de bedoeling dat na een aantal vervolgopdrachten gekomen wordt tot een computerprogramma, dat in staat is tot het automatisch genereren van een (aantal) mogelijke planning(en), waarbij zo goed mogelijk rekening gehouden wordt met alle randvoorwaarden.

Naast een analyse van het probleem is een begin gemaakt met het ontwerpen van het planningssysteem en de implementatie in Visual Basic. Met name is aandacht besteed aan het creëren van een overzichtelijke datastructuur die eenvoudig is uit te breiden en aan het creëren van een overzichtelijk planningsscherm.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.