Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.R. Dunselman Dichte fase pneumatisch transport.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 97.3.TT.4946, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Onder pneumatisch transport wordt verstaan het transport van vast materiaal met behulp van een transportgas dat onder invloed van drukverschillen in beweging wordt gebracht. Het te transporteren materiaal is in de meeste gevallen poedervormig of korrelvormig.

Als de druk in de transportleiding hoger is dan de omgevingsdruk wordt het materiaal door de leiding heen geblazen. Het drukverschil over de leiding kan groot zijn, tot 8 bar, waardoor afstanden tot enkele kilometers kunnen worden overbrugd. Een systeem waar een lagere druk heerst dan de omgevingsdruk wordt gebruikt voor het 'opzuigen' van stortgoed zoals bij het lossen van een schip. Ook combinaties van voornoemde systemen komen voor.

Pneumatisch transport kan worden onderverdeeld in dunne-fase transport en dichte-fase transport. Bij dunne-fase transport is de snelheid van transportgas en stortgoed door de leidingen hoog. Nadelen zijn dat dunne-fase transport een grote volumestroom transportgas vereist en dat er veel slijtage van systeem en stortgoed kan optreden door de hoge transportsnelheid. Deze nadelen worden deels ondervangen bij dichte-fase transport dat daarom ook steeds vaker wordt toegepast. De transportsnelheid is laag en de benodigde volumestroom klein. Vooral bij abrasieve materialen is een lage snelheid vereist om slijtage aan het transportsysteem te beperken.

Dichte-fase transportsystemen zijn opgebouwd uit de volgende componenten: compressor, warmtewisselaar, vaste-stof sluis, transportleidingen en een vaste-stof afscheider. Deze componenten zijn in meerdere uitvoeringsvormen te verkrijgen.

Bij het ontwerpen van een dichte-fase transportsysteem spelen de eigenschappen van het te transporteren materiaal een zeer belangrijke rol. Vooral met de eigenschappen deeltjesgrootte, abrasiviteit, cohesiviteit en vochtigheidsgraad dient rekening gehouden te worden. Gebeurt dit niet, dan kunnen zich problemen voordoen als excessieve slijtage en verstoppingen van het systeem.

Er zijn meerdere methoden om een pneumatisch transportsysteem te ontwerpen zoals met behulp van proefopstellingen, ervaringsfeiten en wiskundige modellen. In de meeste gevallen wordt een combinatie van deze methoden toegepast. Veel onderzoek wordt er gedaan naar het verbeteren van wiskundige modellen. Momenteel zijn deze nog niet nauwkeurig genoeg om als basis te dienen voor een ontwerp.

De meest voorkomende operationele problemen zijn slijtage van bochtstukken en kleppen, verstopping van het systeem en beschadiging van het produkt tijdens transport. Slijtage wordt zoveel mogelijk gereduceerd door het verlagen van de transportsnelheid. Om verstoppingen te voorkomen is er een aantal systemen op de markt verkrijgbaar dat lucht in de leidingen injecteert ter plaatse van de verstopping. Produktbeschadiging treedt op door slijtage of door smelten van het materiaal.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.