Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.J.L. Schilperoort Overzicht afvallogisitiek.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.TT.5069A, Transporttechnologie.


Afval is niet per definitie die berg viezigheid waarvoor het door veel mensen wordt aangezien. Het is veeleer een begrip dat aangeeft dat een bepaald product of materiaal voor de eigenaar op dat moment geen waarde meer heeft, hetgeen allerminst betekent dat het product of materiaal zelf op dat moment waardeloos is geworden. Afvalstoffen kunnen in veel gevallen weer nuttig worden toegepast, hetzij in eenzelfde bestemming dan wel op een andere wijze. Dit bewustzijn is met name de laatste twee decennia gegroeid.

In het huidige milieubeleid (waar het afvalbeleid deel van uitmaakt) staat daarom een duurzame samenleving centraal, hetgeen staat voor het besef dat de milieugevolgen die voortkomen uit de huidige behoeften niet moeten worden afgewenteld op toekomstige generaties. Voor het realiseren van deze doelstelling is gekozen voor zowel een brongerichte als een effectgerichte aanpak. Brongericht wil zeggen: gericht op het voorkomen van het ontstaan van afval. De ef-fectgerichte aanpak is er op gericht de negatieve gevolgen voor het milieu te minimaliseren van het afval dat desondanks vrijkomt, door deze zoveel mogelijk te hergebruiken of verbranden. De noodzaak hiertoe blijkt wel uit het feit dat er jaarlijks meer dan 50 Mton afval vrijkomt en dat deze hoeveelheid nog steeds stijgt.

Het afvalbeleid heeft tot aanzienlijke veranderingen in de verwijderingsstructuur geleid. De stimulerende en regulerende maatregelen gericht op het bevorderen van een hoogwaardige (duurzame) afvalverwijdering, hebben geresulteerd in een optimalisatie en diversificatie van afvalstromen en verwerkingstechnieken. Kenmerken hiervan zijn de schaalvergroting in de eindverwerking (storten en verbranden) en de toename van gescheiden ingezamelde deelstromen met een eigen bewerkingswijze en -bestemming (verfijning verwijderingsstructuur). Ook de afvalmarkt ondergaat diverse veranderingen, doordat de afvalverwijdering steeds meer een nationale en voor hergebruik zelfs internationale aangelegenheid wordt. De noodzakelijke schaalgrootte van inzamelgebieden neemt toe, waardoor er sprake is van fusies en samenwerkingsverbanden bij inzamelaars. Daarnaast is er ook een tendens naar ketenintegratie, door fusies en samenwerking tussen bedrijven die in een ander deel van de keten opereren.

De veranderingen in de verwijderingsstructuur hebben belangrijke logistieke consequenties voor de processen inzameling, overslag en transport. Enerzijds vereist de schaalvergroting van de eindverwerking grootschalige transportconcepten, omdat dikkere afvalstromen over grotere afstanden worden vervoerd. Anderzijds is er behoefte aan een flexibel systeem voor de kleinere deelstromen, omdat de hergebruiksmarkt dynamisch van karakter is.

Bij de inzameling wordt er voortdurend naar nieuwe wegen gezocht de gescheiden inzameling van (nieuwe) deelstromen te optimaliseren. Steeds vaker wordt daarbij de burger ingeschakeld die zijn afval zelf op een collectievoorziening moet brengen. Vooral de collectievoorzieningen op gemeentelijk en regionaal niveau nemen toe in belang omdat hiermee afvalstromen beter kunnen worden gebundeld en gestuurd. Daarnaast worden ook nieuwe inzamelkanalen ingeschakeld zoals de detailhandel.

Het transport van afvalstoffen gaat nog voor het grootste deel over de weg. Door de concentratie van de eindverwerkingscapaciteit en de overnames en samenwerkingsverbanden door partijen in de verwijderingsketen, worden afvalstromen in toenemende mate gestructureerd waardoor in potentie een verdubbeling van het aandeel water- en spoorvervoer tot 4 Mton per jaar kan worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen uit de techniek, zoals de integrerende vervoersystemen, die in een grotere flexibiliteit ten aanzien van de vervoerswijze resulteren.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2002.11.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.