Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM. Verstuyf Aflever- en transportservice bij Bloemenveiling Holland
Doctoraalopdracht, Rapport 99.3.LT.5147, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Op Bloemenveiling Holland, veilcentrum Naaldwijk, staat in de drukke tijden vaak een rij vrachtwagens te wachten, totdat ze terecht kunnen op fase G + H om hun producten uit te laden. Deze wachtrij is ongewenst en doelstelling voor de veiling is dat de gemiddelde wachttijd voor de vrachtwagens minder dan 10 minuten is. Een oplossingsrichting is het verkorten van de dockverblijftijd van een vrachtwagen. Dit kan door verschillende activiteiten over te nemen van de chauffeur. Een chauffeur gaat soms naar het kopersgebied om daar product op te halen of heen te brengen. Het overnemen van deze stroom producten wordt de transportservice genoemd. Vaak gaat een chauffeur lege verpakkings- en transportmiddelen halen. Het overnemen van deze stroom producten wordt de afleverservice genoemd.

Het beoogde resultaat van het project aflever- en transportservice is: het opleveren van verschillende voorstellen voor een aflever- en transportservice met een bijbehorende integrale analyse. Tevens zal hierbij aangegeven worden wat het meest geschikte voorstel lijkt voor Bloemenveiling Holland.

De transportservice kan, vanwege de relatief kleine stroom product, opgenomen worden in de organisatie van de veiling zoals deze nu bestaat. De activiteit kan worden ingepast in het proces van de afdeling BB-distributie. Een pilotproject dient te worden uitgevoerd om de werkbaarheid te onderzoeken.

De afleverservice kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Over de verschillende oplossingsmogelijkheden zijn, met behulp van een simulatie, kwantitatieve gegevens verkregen. Samen met de kwalitatieve en financiële gegevens is een integrale beoordeling voor de oplossingsmogelijkheden vastgesteld. Bij deze integrale analyse zijn twee grote knelpunten vastgesteld. De benodigde ruimte achter de docks is op dit moment onvoldoende. Voor het invoeren van een afleverservice is het noodzaak op de docks voor afleverservice extra ruimte te creëren. Alleen voor two-stop shopping is geen extra ruimte achter de docks nodig. De veiling kampt reeds met een ruimtegebrek en het zal dus moeilijk zijn in de huidige situatie deze ruimte beschikbaar te maken. Het tweede knelpunt is het overdrachtsrisico. Vanwege de hoge geldwaarde van de lege verpakkings- en transportmiddelen is het belangrijk om het risico op verlies en / of diefstal zo laag mogelijk te houden. Dit risico is in de huidige oplossingsmogelijkheden niet uitgebreid genoeg onderzocht.

De conclusies, die naar aanleiding van het project 'aflever- en transportservice' getrokken kunnen worden, zijn de volgende:
 1. Het invoeren van afleverservice heeft een positief effect op de wachttijd voor de slagboom op fase G + H.
 2. Indien uitgegaan wordt van het huidige aantal beschikbare docks en er geen maatregelen genomen worden voor het verkorten van de wachttijd dan loopt de wachttijd op tot boven de 10 minuten bij meer dan 68 aanlandingen per uur.
 3. Indien uitgegaan wordt van een participatiepercentage van 30 %, levert de oplossingsmogelijkheid 'afleverservice uitgevoerd op 10 docks, waarop ook niet-participanten mogen aandocken' integraal de beste resultaten.
 4. Indien het participatiepercentage stijgt worden de resultaten van two-stop shopping steeds beter. Groot bijkomend voordeel is dat logistieke processen binnen het aanvoergebied bij two-stop shopping veel overzichtelijker worden.
 5. Er kan niet overgegaan worden tot invoering van afleverservice, indien geen oplossingen ontwikkeld worden voor het benodigde extra ruimtegebruik achter de docks en het overdrachtsrisico.
 6. Door middel van transportservice is weinig winst te verwachten voor de wachttijd voor de slagboom, omdat het verwachte participatiepercentage van vervoerders op fase G + H laag is.
De volgende aanbevelingen worden gedaan:
 1. In de piek van 1999 dienen verschillende kwantitatieve gegevens gemeten te worden, zodat de benodigde gegevens beter en nauwkeuriger beschikbaar komen.
 2. Voordat afleverservice ingevoerd kan worden dient nog beter gekeken te worden naar:
  • de beheersbaarheid / het beheersrisico van de oplossingsmogelijkheden.
  • het ruimtegebruik van de verschillende oplossingsmogelijkheden.
  • de ketenkosten van afleverservice in verhouding tot de ketenkosten van het bijbouwen van nieuwe docks.
 3. Om meer inzicht te krijgen in de werkbaarheid, het benodigde personeel en de benodigde middelen dient een pilot uitgevoerd te worden, zowel voor afleverservice als voor transportservice. Ook het verwacht participatiepercentage kan dan beter ingeschat worden.
 4. In de piek van 1999 dient gezorgd te worden, dat de voor aanvoerverwerking aangewezen docks ook daadwerkelijk voor aanvoerverwerking beschikbaar zijn.
 5. Het meten van verschillende gegevens dient op regelmatige basis te gebeuren, zodat ontwikkelingen onderkend kunnen worden en projecten gebaseerd kunnen worden op actuele gegevens.
 6. Er dient een toekomstvisie bepaald te worden voor het aanvoerbeleid van Bloemenveiling Holland. Dit voorkomt dat er teveel tijd besteed wordt aan het ontwikkelen van nicuwe plannen zonder dat duidelijk is of het gewenste plannen zijn.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1999.04.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.