Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieE.B.A. Lokere Opslag, overslag en transport van huisvuil.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 99.3.TT.5185, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De grote volumestromen van het in te zamelen en te verwerken huisvuil maken belangrijke opslag-, overslag- en transportsystemen noodzakelijk. In deze literatuurscriptie wordt nagegaan hoe de actuele maatschappelijke tendensen op het gebied van het milieubeleid en de Arbo-wetgeving technische gevolgen hebben voor het gebruikte equipement. Aspecten van het milieubeleid zijn: de concentratie van afvalverwerkingsinstallaties, waardoor containerisatie en multimodaal transport gestimuleerd worden; het streven tot vermindering van de afvalproductie, waardoor gedifferentieerde tarieven, of diftar, gestimuleerd worden en het verbeteren van de hygiene, waardoor ondergrondse opslag gestimuleerd wordt. Aspecten van de Arbo-wetgeving leiden tot mechanisatie en automatisering van de beladingsystemen, standaardisering van de gebruikte mini-containers en verzamelcontainers, en bevorderen de ondergrondse opslagsystemen.

De gestandaardiseerde bovengrondse opslagsystemen (minicontainers en verzamelcontainers) worden beschreven.
Van zeven beschreven types ondergrondse opslagsystemen wordt ingegaan op de onderlinge voordelen en nadelen.
Bij de afvalinzamelvoertuigen wordt niet aileen de traditionele achterlader beschreven, maar ook de recentere zijladers en voorladers. O.a. omwille van de arbeidswetgeving en de containerisatie zullen in de toekomst de zijlader en de voorlader aan belang winnen t.o.v. de traditionele achterlader.

Zowel bij de bovengrondse opslagsystemen, de ondergrondse opslagsystemen als de afvalinzamelvoertuigen worden tevens de nodige identificatie- en registratiemiddelen ten behoeve van diftar besproken.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.01.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.