Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP. Verhoef ICT als expediënt voor de gezondheidssector?
Doctoraalopdracht, Rapport 2000.LT.5319, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De gezondheidssector is een sector waar de gemiddelde automatiseringsgraad lager is dan in de rest van het bedrijfsleven. Daarnaast staat de gezondheidssector van oudsher bekend als een sector die sterk verzuild is. Elke medische partij beschouwt zichzelf als een 'koning op eigen eiland'. Samenwerking tussen de diverse medische partijen is -zelfs anno 2000- dan ook ver te zoeken.
Juist voor patiënten met een complexe zorgvraag is een afstemming en samenwerking tussen de diverse partijen niet 'a nice to have' maar 'a need to have'. Gebeurt dit niet, dan frusteert dit het verloop van de behandeling van hun ziekte, met daardoor een vergrote kans op complicaties.
Voor sommige patiëntgroepen zorgt naast een goede begeleiding door de zorgverleners ook het zelf-monitoren van het ziekteverloop en het tijdig inspelen op signalen voor een verlaging van de kans op complicaties.

Het is van belang om deze twee problemen (gebrek aan samenwerking en gebrek aan monitoring) op te lossen. Niet alleen vanuit patiëntbelang beredeneerd, maar ook kostentechnisch vanuit de samenleving. Uit Amerikaanse en Engelse onderzoeken is naar voren gekomen, dat -wanneer een patiënt goed begeleid wordt- de kosten van de zorg omlaag kunnen en de kwaliteit van de geleverde zorg omhoog. In deze onderzoeken wordt een halvering in het aantal complicaties en een mogelijke bezuiniging van US$ 6000 per patiënt per jaar vermeld.

In dit rapport wordt de haalbaarheid getoetst van een toekomstsituatie waarin vernieuwende technische (ICT-)middelen bijdragen aan een verbeterde communicatie- en informatiestructuur. Welke problemen zijn te verwachten bij een migratie naar een andere manier van samenwerken en/of informatiedeling?

Geanalyseerd is welke groep zorgvragers gebaat is bij een ICT-oplossing. Dit blijken mensen te zijn met Diabetes Mellitus. Het onderzoek is uitgevoerd in de regio Eindhoven. Er is bepaald welke partijen in de zorgsector meegenomen moesten worden in het onderzoek. De partijen die meegenomen worden in het onderzoek, zijn partijen die rechtstreeks contact hebben met de patiënt en de patiënt zelf. Het gaat dan om: de apotheker, het Diagnostisch Centrum Eindhoven, de huisarts, de diëtist, de patiënt, de specialist en de zorgverzekeraar.

De huidige en de gewenste situatie zijn gemodelleerd om veranderingen in kaart te kunnen brengen en te analyseren of deze veranderingen een migratie naar een nieuwe situatie kunnen frusteren. Hier is in het bijzonder gekeken naar veranderingen in rollen en naar financiŽle consequenties.
In het rapport zijn zes verschillende migratiepaden voorgesteld om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Drie migratiepaden zijn gericht op centrale beschikbaarstelling van informatie, te weten (1) algemene informatie over Diabetes Mellitus, (2) patiëntspecifieke informatie, het zogenaamde "electronisch patiëntendossier" en (3) informatie over medicijnen. De andere drie migratiepaden zijn gericht op het aanbieden van bepaalde functionaliteiten, te weten (1) mogelijkheid tot maken van afspraken tussen patiënt en zorgaanbieder plus de mogelijkheid tot monitoren of dit ook gebeurt, (2) de mogelijkheid tot ziekte-monitoring plus het geautomatiseerd adviseren van in te nemen hoeveelheid medicijnen en (3) de mogelijkheid tot communicatie & chatting.

De migratiepaden zijn beoordeeld op verschillende criteria en het "electronisch patiëntendossier" blijkt de meest geschikte als beginstap naar de nieuwe situatie.
Om dit migratiepad te realiseren moeten investeerders (VGZ, VWS) bereid gevonden worden om groen licht te geven voor het uitvoeren van een 'proof of concept'. Geanalyseerd is welke marketinginstrumenten ingezet moeten worden om dit te bereiken. Met dit onderzoeksrapport als onderbouwing wordt door middel van presentaties de investeerders bewust gemaakt van de voordelen die een electronisch patiëntendossier kan bieden.

Afsluitend kunnen de volgende conclusies worden getrokken:


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.05.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.