Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.A.C. Hekman Ontwikkelingen in Short Sea Shipping.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2000.LT.5366, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In de toekomst zal het goederenvervoer alleen maar groeien. De gevolgen hiervan zijn langere reistijd door filevorming, en een grotere milieubelasting. De transportsector ondergaat thans aanzienlijke veranderingen, niet enkel vanuit technisch oogpunt, maar eveneens vanuit een mananagement- en reguleringsperspectief. Eén van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie is om een gedeelte van het goederenvervoer over te hevelen van de weg naar de zee door het marktaandeel van milieuvriendelijke transportmodi in het Europees transport te vergroten. Maritiem transport, zowel deepsea als shortsea, kan hiertoe bijdragen, maar alleen als het zijn concurrentievermogen verhoogt ten opzichte van andere transportmodi en als het zijn integratiepotentieel in intermodale logistieke ketens verbetert.

Op dit moment kent de kustvaart dus nog een aantal knelpunten die een modal shift naar deze sector beperken. De (Europese) kustvaart is sterk gefragmenteerd en er is onvoldoende aansluiting op de andere modaliteiten. De groei van goederenvervoer via Short Sea Shipping wordt onder andere belemmerd door organisatorische redenen, zoals het gebrek aan onderlinge afspraken tussen havens.

Bij de verschuiving van vervoer over land naar vervoer over het water is de kustvaart zeer zeker gebaat, aangezien zij: Het blijkt dat met name de volgende zaken aandacht verdienen bij het oplossen van de knelpunten:
  1. verbetering van infrastructuur en rentabiliteit in en rond de havens (achterlandverbindingen, mogelijkheid tot gebruik van speciaal ontworpen schepen voor snel laden/lossen, aanpassen kaden);
  2. vereenvoudiging van administratieve procedures (EDI, e-commerce, regelgeving);
  3. billijke concurrentie tussen vervoer over land en vervoer over het water;
  4. bevordering van kustvaart en vervoer over zee en de binnenwateren;
  5. invoering van geavanceerde technologieën (EDI, e-commerce, GPS, snelle schepen).
Het blijkt dat met name op het gebied van scheepsontwikkeling en EDI/e-commerce grote progressie wordt geboekt. Zo wordt op diverse internetsites lading gevraagd en aangeboden. De Europese Unie realiseert zich dat shortsea shipping een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief is voor andere vormen van vervoer. Er wordt dan ook gewerkt aan regelgeving die shortsea shipping moet bevorderen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.