Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekD. Edens Recycling en reverse logistics.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2001.LT.5462, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een glorieuze toekomst lijkt voor de recyclingindustrie weggelegd, maar het uitgeput raken van bronnen en de toenemende milieubezorgdheid zorgen niet direct voor een toenemende vraag naar gerecycled materiaal. Het is niet vanzelfsprekend dat de prijzen voor ruwe grondstoffen zullen stijgen en dat de vraag naar gerecyclede grondstoffen zal toenemen. Hier is in sommige gevallen al sprake van, maar het verloop van de prijsstijging en het gebruik van gerecycled materiaal zullen onder andere beïnvloed worden door nieuwe productietechnieken, regelgeving door overheden en milieubelastingen.
Er worden al diverse mogelijkheden ontplooid om producten en materialen te recyclen. Overheden proberen het recyclen van producten te bevorderen, maar ook steeds meer bedrijven ondernemen vanuit zichzelf actie om materialen te herwinnen en zo ook economisch en marketingtechnisch hun voordelen te behalen.
Zowel het technische als het organisatorische proces zijn complex omdat er een grote variëteit aan producten is en omdat deze producten een grote variëteit aan standaard componenten en verbindingen bezitten. Men is volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken ter bevordering van de recycling. Om de kwaliteit van het gerecycled materiaal te verbeteren worden nieuwe scheidingstechnieken ontwikkeld om een zuiverder materiaal te verkrijgen. Inzamelnetwerken, die de afgedankte producten selectiever kunnen collecteren in opdracht van bedrijven, bevorderen op deze manier ook de kwaliteit.

Doordat er steeds meer producten gerecycled worden ontstaat de behoefte om recycleprocessen te automatiseren. Dit blijkt mogelijk, maar de grote variëteit aan producten geven vooral een probleem bij de ontwikkeling van geautomatiseerde demontagesystemen.
In een algemeen recyclenetwerk kunnen grofweg drie partijen onderscheiden worden:
1. Wegwerpmarkt
2. Herstelfaciliteiten
3. Hergebruikmarkt
Het eigenlijke "reverse" proces speelt zich af tussen partijen 1 en 2. De algemene activiteiten die in een recyclenetwerk worden ontplooid zijn: collectie inspectie, scheiding, reproduceren en herdistribueren. In geval van onbruikbare materialen wordt gekozen voor storten of verbranden, waarbij eventueel de resten gebruikt kunnen worden voor de verwerking in asfalt of cement. Bij de vergelijking van recyclenetwerken met gewone logistieke netwerken is er een aantal verschillen te onderscheiden waarbij een van de voornaamste verschil1en is dat aan de vraag en aanbodzijde van recyclingnetwerken zich meer onzekerheden bevinden. Er zijn ook verschillen te onderscheiden tussen recyclingnetwerken onderling. Recyclingnetwerken kunnen in drie typen worden onderscheiden:
1. Bulk recycling netwerken
2. Netwerk voor het herproduceren van assemblageproducten
3. Netwerk waarin herbruikbare items gebruikt worden.

Indien een recyclingproject mogelijk is, is het niet vanzelfsprekend dat zoiets meteen wordt opgezet. Er is een aantal hindernissen die zich kunnen voordoen, zowel op financieel als op organisatorisch gebied. Recycling brengt hoge kosten met zich mee, maar de voordelen zijn relatief klein. Organisatorisch kunnen de problemen zich voordoen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden en het betrekken van de geschikte strategische spelers binnen een bedrijf. Sommige hindernissen kunnen grotendeels worden gereduceerd door het aantrekken van een derde partij, die een betere onderhandelingssfeer kan creëren en die eventueel het financieel risico kan verminderen door zelf te participeren.

Naast het recyclen van producten en materialen is er ook belangstelling voor het recyclen van verpakkingsmaterialen. In Nederland werd veel verpakkingsafval gestort of verbrand en om dit te beperken werd in 1997 het "Convenant Verpakkingen II" opgesteld. Doelstellingen zijn onder andere de hoeveelheid nieuw op de markt te brengen verpakkingen te verminderen en het materiaalhergebruik te bevorderen. Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven projecten gaan opzetten om te voldoen aan de normen. Samen met leveranciers wordt besloten om standaard verpakkingen te gebruiken in een soort pool-systeem. Positieve bijkomstigheid is dat er mogelijkheden zijn tot besparingen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.05.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.