Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.C.F. Bierman Milieuproblematiek van luchtttransport.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2001.LT.5521, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een sterke groei van het wereldwijde transport brengt vele milieuproblemen met zich mee. Problemen vinden plaats, zowel lokaal (bijvoorbeeld lawaai- en stankoverlast) als mondiaal (klimaatverandering en schade aan de ozonlaag).
Mondiaal gezien is binnen de transportsector het wegvervoer de grootste producent van broeikasgassen, met name CO2. De sterke opkomst van de luchtvaartsector vereist echter de aandacht. Op lokaal niveau is de luchtvaartsector nu al een grote veroorzaker van milieuproblemen, met name wat betreft geluidhinder.

Gekeken naar luchttransport, welke aspecten zijn van belang wat betreft de milieuproblemen die erdoor worden veroorzaakt?
Er is literatuuronderzoek gedaan naar enkele van deze aspecten. Er is onder andere gekeken naar diverse technologische ontwikkelingen op dit gebied en daarnaast naar zowel internationale als lokale regelgeving die ervoor moet zorgen dat vliegverkeer minder overlast veroorzaakt. Gegevens hierover zijn in ruime mate beschikbaar in tijdschriften, studieboeken, kranten en op internet.

Vooral geluidhinder is een zeer urgent probleem. Internationale regelgeving betreffende het lawaai dat een vliegtuig maximaal mag veroorzaken is de laatste 20 jaar niet meer verder aangescherpt. Maatregelen die door luchthavens worden getroffen om lawaaiige vliegtuigen buiten de deur te houden blijken succesvol, vandaar dat vliegtuigfabrikanten zijn doorgegaan met de ontwikkeling van steeds stillere vliegtuigen. Dit kan op twee manieren, ten eerste door het stiller maken van de straalmotoren, maar ook door het stiller maken van romp en vleugels. Met beide manieren is men bezig.

Aangezien de meeste geluidhinder logischerwijs vlak na de start of voor de landing plaatsvindt, neemt men vanuit de luchthavens diverse operationele maatregelen. Alternatieve methoden van aanvliegen bieden grote voordelen wat betreft geluidhinder, maar vooralsnog heeft de luchthavencapaciteit er teveel onder te lijden, zodat de maatregelen eigenlijk alleen 's nachts gebruikt kunnen worden.

Een nauwkeurige meting is van groot belang om de met de omwonenden gemaakte afspraken te kunnen nakomen en om vliegtuigen te kunnen controleren of zij zich aan de geluidsbeperkende maatregelen houden. Slechts met behulp van een zeer voortvarend beleid, wat betreft maatregelen en handhaving ervan, lijkt het mogelijk de door de meeste luchthavens gewenste uitbreidingen voort te zetten. Een goed voorbeeld vormt Sydney, waar de aanleg van een extra landingsbaan gepaard is gegaan met zoveel maatregelen dat de geluidhinder significant is afgenomen.

Ook wat betreft de uitstoot van verbrandingsgassen zijn er internationale normen. Daarnaast is men voortdurend bezig de vliegtuigen efficiënter te maken, als antwoord op de steeds hoger wordende brandstofprijzen. Uitlaatgasreiniging zoals die plaatsvindt bij het wegverkeer is onmogelijk, dus het aandeel van de luchtvaart in de wereldwijde uitstoot zal in de toekomst blijven stijgen. Diverse technische ontwikkelingen bij zowel de fabrikanten van vliegtuigen als bij de fabrikanten van vliegtuigmotorenfabrikanten hebben tot een sterke afname van de uitstoot van enkele van de meest schadelijke verbrandingsgassen geleid.

Lokaal gezien zijn steeds meer landen en luchthavens bezig ook voor de verbrandingsuitstoot van vliegtuigen heffingen in te stellen. Het principe 'de vervuiler betaalt' zou ook voor vliegverkeer moeten gelden. Dit kan de vliegtuigindustrie verder stimuleren tot het schoner maken van hun producten. Het is nog niet mogelijk om te zeggen in welke mate deze uitstootheffingen een gunstig effect zullen hebben op de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen, zoals dit bij de lawaaiheffingen wel wordt verondersteld.

De ontwikkelingen die momenteel gaande zijn op het gebied van de vermindering van de milieuhinder veroorzaakt door luchttransport, zijn talrijk en zeer divers. Mits de geografische omstandigheden dit toelaten is het door middel van verscheidene maatregelen mogelijk om luchthavens uit te breiden en tegelijkertijd de hinder af te laten nemen. Met name de groei van de CO2-uitstoot kan niet worden tegengegaan, aangezien het luchttransport veel sterker toeneemt dan dat de vliegtuigen efficiënter worden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.09.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.