Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. Loots Accelerated walkway systems
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2001.TT.5542, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport worden de conventionele walkway systems en de nieuwere accelerated walkway systems beschouwd. Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke technische uitvoeringsvormen en van de bedrijven die dergelijke systemen op de markt aanbieden. Verder wordt er beschreven waar en op welke wijze walkway systems worden toegepast. Ook de eisen die er in normen aan deze systemen worden gesteld komen aan bod. Deze normen leggen de veiligheidsvoorschriften vast die personen en voorwerpen behoeden voor ongevallen en schade tijdens het in bedrijf zijn van een walkway system en tijdens onderhouds- en inspectiewerkzaamheden. Als walkway systems niet meer voldoen qua snelheid, moet er worden overgestapt op snellere modaliteiten van transport. Deze mogelijkheden worden per transportafstand besproken. Tevens wordt ingegaan op het walkway system als schakel tussen deze transportmodaliteiten. Tenslotte wordt getoond hoe het motorvermogen van een walkway system bepaald wordt.

Samenvatting
Luchthavens en winkelcentra worden almaar groter. De "rollende tapijten" of "walkway systems", die ons van de ene kant van het gebouw naar de andere kant transporteren moeten daarom steeds sneller worden. Dit om bijvoorbeeld de overstaptijd op de luchthaven nog steeds binnen een redelijk aanvaardbare grenzen te laten houden. Om aan deze vraag te kupnen voldoen zijn er zogenaamde 'accelerated' walkway systems op de markt. Deze systemen versnellen de passagiers in de beginfase waardoor in het midden een hogere transportsnelheid behaald kan worden. Aan het einde worden de passagiers weer vertraagd zodat ze veilig kunnen afstappen. De definitie van een walkway system is als volgt: 'een mechanisch continu aangedreven installatie met een omlopende band zonder treden (bijvoorbeeld met pallets of een band) voor het vervoer van personen tussen gelijke of verschillende verkeersniveaus'. Ze worden toegepast in onder andere: warenhuizen, winkelcentra, luchthavens, tentoonstellingen, congrescentra, trein- en metrostations.

Om personen en voorwerpen te behoeden voor ongevallen en schade tijdens het in bedrijf zijn en tijdens onderhouds- en inspectiewerkzaarnheden is de norm NEN-EN 115 opgesteld die de veiligheidsvoorschriften voor walkway systems vastlegt. Zo moeten walkway systems voorzien zijn van leuningbanden waarbij de afwijking in snelheid hiervan ten opzichte van de pallets of de band tussen de 0 % tot 2 % moet liggen. Ook moeten walkway systems voldoen aan bepaalde afmetingen. Vanwege de veiligheid zijn de stavlakken van de pallets en de banden voorzien van groeven met vastgestelde afmetingen. Niet alleen de pallets maar ook de band moet voldoen aan eisen op het gebied van stijfheid en sterkte. Onder statische en dynamische belastingen mogen er geen grote scheuren en of blijvende vervormingen optreden. Tenslotte zijn er nog voorschriften voor de snelheid en de remweg van het walkway system.

Er zijn drie groepen walkway systems te onderscheiden, namelijk rubberbandsystemen, palletsystemen en plaatsystemen. Rubberbandsystemen zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk rubberbanden die bestaan uit 100% rubber zonder versteviging en rubberbanden die een versteviging ingebouwd hebben. Zonder versteviging zijn er geprofileerde banden en banden met een glad oppervlak. Geprofileerde banden zijn veiliger omdat tussen de band en de eindplaat geen kledingstukken of vingers kunnen komen. Met versteviging bestaan er rubberbanden met een textielinlage en rubberbanden met een combinatie van een textielinlage en staaldraden. Een textielinlage geeft de band een lage rekstijfheid. De staaldraden geven de band een grote dwarsstijfheid. Het samenspel geeft de band voldoende buigzaamheid in de lengterichting en een grote dwarsstijfheid in de breedterichting.

Palletsystemen zijn te vergelijken met vlakke roltrappen. Hiervan zijn er twee uitvoeringsvormen op de markt, namelijk een systeem waarbij een pallet vier ondersteuningsrollen heeft en door kettingen wordt aangedreven en een systeem waarbij een pallet twee ondersteuningsrollen heeft en door tandriemen wordt aangedreven. Bij het tweede geval zijn de pallets gekoppeld en vormen zelfde keten.

Plaatsystemen hebben hetzelfde werkingsprincipe als de bagage-afhandelingsystemen en maken gebruik van metalen cirkelvormige platen die deels op elkaar liggen. In bochten schuiven ze over elkaar heen. Voor het heen- en teruggaande gedeelte is slechts één systeem nodig. Dit systeem kent een lage inbouwdiepte.

Daar waar conventionele walkway systems niet meer voldoen qua snelheid, worden accelerated walkway systems ingezet. Deze systemen hebben hij het op- en afstappen dezelfde snelheid als een conventioneel systeem. Om een hogere transportsnelheid te krijgen worden de passagiers in het begin versneld en aan het einde weer vertraagd. Dit kan op vijf verschillende manieren gebeuren: Wanneer passagiers over grotere afstanden moeten reizen, voldoen walkway systems niet meer omdat ze te langzaam zijn. Om de reisafstand toch binnen een aanvaardbare tijd af te leggen, moet gebruik gemaakt worden van andere transportmodaliteiten. Walkway systems zijn nog steeds wel geschikt om deze transportmodaliteiten goed op elkaar te laten aansluiten. Een studie naar de relatie tussen de stroom passagiers, de afstand en de reistijd heeft aangetoond dat over het algemeen de transportcapaciteit hoger zal zijn bij relatief korte afstanden. Ook nemen de reissnelheden toe naarmate de reisafstand toeneemt. Een conventioneel walkway system voldoet nog bij een reisafstand tot 200 meter, hierna zal worden overgegaan op accelerated walkway systems. Echter bij afstanden van 1 kilometer tot 20 kilometer zijn andere niet-continue transportsystemen ontwikkeld, zoals monorails, bussen en auto's waarvan de transportcapaciteit lager ligt. Boven de 20 kilometer voldoet enkel nog de trein en de metro.

Voor het bepalen van het motorvermogen van een walkway system wordt gebruik gemaakt van de methode om het benodigde aandrijfvermogen voor bandtransporteurs voor het vervoer van stortgoed en stukgoed te bepalen. Deze methode staat beschreven in DIN 22101. Na een berekening van een bandsysteem is te zien, dat voor vrij korte afstanden het benodigde vermogen voor een palletsysteem ongeveer gelijk is aan dat van een bandsysteem. Echter voor grotere afstanden is het benodigde vermogen voor een palletsysteem vele malen hoger dan voor een bandsysteem.

Conclusies

De conclusie is dat de snelheid van walkway systems bepaald worden door het menselijk gedrag. Er geldt een maximale versnelling die een passagier mag ondergaan. Een walkway system moet de passagier een veilige en comfortabele reis geven. Accelerated walkway systems zijn niet voor alle transportafstanden geschikt. Hiervoor zijn andere modaliteiten van transport ontwikkeld. Wrijving en massa bepalen voor een groot gedeelte het benodigde vermogen voor een walkway system.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.10.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.