Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekB.M. Snick Simulatie stadsdistributie.
Computeropdracht, Rapport 2001.LT.5547, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Bij stadsdistributie worden winkelfilialen in de binnenstad bevoorraad vanuit een groot distributiecentrum in de omgeving. Belangrijk hierbij zijn de beperkingen die gemeentes opleggen aan distributie in de binnensteden, zoals bijvoorbeeld beperkte levertijden.

Bij Albert Heijn wordt de planning voor de stadsdistributie gemaakt door het planningspakket Vehicle Route Scheduling (VRS). Hierbij worden echter geen dynamische effecten meegenomen. Het doel van deze computeropdracht is dan ook: "Het ontwerpen van een simulatieprogramma voor het bestuderen van de dynamische effecten bij de bevoorrading van winkelfilialen in de binnenstad vanuit een regionaal distributiecentrum.".

Hiertoe is een model opgesteld dat het voor deze studie relevante deel van de werkelijkheid benadert. Binnen de systeemgrens van dit model vallen de fysieke objecten distributiecentrum (alleen laad- en loszijde), filiaal (alleen laad- en loszijde), wegennet en voertuig. Daarnaast zijn de logistieke objecten rit en levering aan het model toegevoegd.

De invoer van het model komt grotendeels uit de VRS-planning. Daarnaast zijn echter nog enkele invoervariabelen gedefinieerd die gevarieerd kunnen worden. De uitvoer bestaat uit variabelen waarmee naderhand de prestaties van het model bij een specifieke invoer kunnen worden bestudeerd.

Het model is eerst in pseudo-code geschreven waarna het simulatieprogramma is geprogrammeerd. Dit is gedaan in een Delphi-omgeving, uitgebreid met Tomas. Door middel van een modelverificatie en modelvalidatie is de juistheid van het simulatieprogramma bestudeerd. Voor de modelverificatie is een experiment gedaan zonder stochastiek waarna de uitkomsten zijn vergeleken met een handberekening. Voor de modelvalidatie is er gekeken naar de logische veranderingen in de uitvoer bij een verandering in de invoer. Middels vele experimenten is gebleken dat elke verandering in de invoer de juiste verandering van de uitvoer met zich meebrengt.

Tenslotte zijn er met het simulatiemodel experimenten uitgevoerd op de 'case Amsterdam', het bevoorraden van enkele Albert Heijn filialen in de binnenstad van Amsterdam vanuit het distributiecentrum Zaandam. Hiertoe is allereerst de simulatieduur bepaald aan de hand van een gevoeligheidsanalyse. Vervolgens is gekeken naar de gevolgen van een wijziging in de invoervariabelen op de performance-indicatoren.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.11.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.