Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekW. van der Sluis Onderzoek naar docktoewijzing bij FloraHolland.
Doctoraalopdracht, Rapport 2002.LT.5600, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Binnen het aanvoergebied van veilcentrum Naaldwijk, onderdeel van bloemenveiling FloraHolland, spelen de volgende problemen: te lange wachttijden aan de slagboom, doorlooptijdeisen van stapelwagens die niet gehaald worden en te lange dockverblijftijden van de vrachtwagens. Om tot beheersing te komen van deze problemen worden er toewijzingsmethoden, zowel wat betreft de toewijzing van docks aan vrachtwagens als de toewijzing van dockrijders aan de afgeleverde stapelwagens op de docks bij de uitpandige aanvoer, ontwikkeld.

De doelstelling van het onderzoek is een inzicht te verkrijgen in de gevolgen van manieren van toewijzing. Deze manieren van toewijzingen worden getoetst op een aantal beoordelingscriteria: De ideeën voor manieren van toewijzen van vrachtwagens aan een leeg dock zijn: De ideeën voor manieren van toewijzen van dockrijders aan aangevoerde stapelwagens zijn: Om al deze ideeën voor toewijzingen en de mogelijke combinaties daarvan te kunnen vergelijken is een simulatie ontwikkeld. Deze vergelijking is in twee stappen uitgevoerd. De eerste stap is een globale evaluatie. De ontwikkelde ideeën worden door middel van een beperkt aantal experimenten vergeleken. De tweede stap is een verdere evaluatie van de veelbelovende ideeën uit de eerste stap.

Uit de globale evaluatie (zie figuren 1 en 2) komt naar voren dat de meeste belovende toewijzingen de varianten Pool-AlleDocks (toewijzing van vrachtwagens aan bestemde docks vanuit een pool en dockrijders ingezet op alle docks) en Pool-BeperktGebied (toewijzing van vrachtwagens aan bestemde docks vanuit een pool met dockrijders ingezet op een beperkt aantal docks) zijn.


Figuur 1: Gemiddelde waarden beoordelingscriteria bij dockrijders op alle docks.


Figuur 2: Gemiddelde waarden beoordelingscriteria bij dockrijders op een beperkt taakgebied.

Bij de verdere evaluatie is, om de beste toewijzing te kunnen bepalen, een rangorde binnen de beoordelingscriteria van dit onderzoek aangebracht, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteiten van de veiling als met de systeemgrens van dit onderzoek:
 1. Kwaliteit van de producten:
  • som van de wachttijd van de vrachtwagen en de doorlooptijd van stapelwagen;
  • kruisende stromen.
 2. Minimale kosten:
  • minimaal aantal in te zetten dockrijders;
  • een minimale benodigd aantal docks.
 3. Service naar de vervoerder:
  • wachttijden van de vrachtwagens;
  • dockverblijftijd.
  De beste toewijzing in de huidige situatie (aankomstpatroon met 63 vrachtwagens):
  De variant Pool-AlleDocks (zie figuren 3 tot en met 5) presteert beter op de kwaliteitscriteria. Op het criterium minimale kosten is er nauwelijks onderscheid tussen de varianten te ontdekken. Op het criterium service is de variant Pool-BeperktGebied beter, maar aangezien bij deze variant de normen voor doorlooptijden soms niet worden gehaald, legt deze het in totaal af tegen Pool-AlleDocks.


  Figuur 3: Criteria voor kwaliteit bij aankomstpatroon van 63 [vw/uur].


  Figuur 4: Criteria voor kosten bij aankomstpatroon van 63 [vw/uur].


  Figuur 5: Criteria voor service bij aankomstpatroon van 63 [vw/uur].

  Beste toewijzing bij een toegenomen aanvoer (aankomstpatroon van 73 vrachtwagens per uur):
  Bij een aanvoer, die een stuk hoger ligt dan de huidige aanvoer zal de toewijzing Pool-BeperktGebied als beste presteren (zie figuren 6 tot en met 8). Op het criterium minimale kosten is deze toewijzing (iets) minder, maar door de betere service naar vervoerder en de betere kwaliteit van de producten maakt deze toewijzing tot de betere.


  Figuur 6: Criteria voor kwaliteit bij aankomstpatroon van 73 [vw/uur].


  Figuur 7: Criteria voor kosten bij aankomstpatroon van 73 [vw/uur].


  Figuur 8: Criteria voor service bij aankomstpatroon van 73 [vw/uur].

  Uit de globale evaluatie van de ideeën voor toewijzen zijn de volgende conclusies getrokken:
  • Het invoeren van two-stop shopping heeft geen positieve invloed op de verwerkingsprocessen. Er zijn veel meer docks nodig om dit succesvol te kunnen introduceren.
  • Het beperken van het taakgebied van de dockrijders leidt tot langere doorlooptijden van de producten, daling van de kruisende stromen en er zijn minder docks nodig.
  • Het invoeren van 4 wachtrijen leidt tot een situatie waarin minder docks nodig zijn, minder kruisende stromen ontstaan en er een stijging is van de wachttijd van de vrachtwagens.
  • Het invoeren van een pool leidt tot minder kruisende stromen en er zijn minder docks nodig.
  Uit de verdere evaluatie van de veelbelovende ideeën zijn de volgende conclusies getrokken:
  • Bij dockrijders ingezet op alle docks zijn de doorlooptijden van de producten kort en onder de gestelde normen. Dit komt doordat de dockrijders in deze situatie veel korte cycli maken en tijdens die cycli relatief korte slepen creëren. De doorzet van de ingezette dockrijders is door deze relatief korte sleeplengte gering.
  • Bij dockrijders ingezet op een beperkt aantal docks zijn de doorlooptijden langer en niet altijd volgens de norm. Dit komt doordat de dockrijder minder en langere cycli maakt, waarbij hij langere slepen van stapelwagens creëert. Dit leidt tot een hoge doorzet.
  De volgende aanbevelingen worden gedaan:
  • Een egaler aanvoerpatroon heeft een positieve invloed op de verwerkingsprocessen. Er zou door middel van afspraken omtrent aanvoertijden met vervoerders veel winst te halen zijn.
  • In rustige aanvoerperioden (een gemiddeld aantal stapelwagens per uur) zouden de dockrijders korte cycli moeten maken met kortere slepen. Dit leidt tot korte doorlooptijden van de producten. Wanneer de aanvoerfase volloopt met stapelwagens zouden de dockrijders minder cycli met langere slepen moeten gaan rijden zodat de doorzet van producten stijgt.
  • Wanneer de verwerkingsprocessen door een aantal piekuren onder druk staan, blijft de rest van de dag verstoord. Wanneer de veiling op de hoogte is van aankomsttijden van vervoerders, zodat een piek vroegtijdig gesignaleerd kan worden, kan er geanticipeerd worden door meer personeel in te zetten.
  • Voor een aantal invoergegevens zijn aannamen gedaan omdat er geen precieze gegevens uit de praktijk bekend zijn. Deze aannamen kunnen de resultaten van de simulatie beïnvloed hebben.


  Rapporten studenten Logistieke Techniek
  Gewijzigd: 2002.07.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.