Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekK.H. Wallien Onderhoudsstrategie van een onderhoudsrobot voor bandtransporteurs.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.LT.5602, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Doelstelling van het rapport
In dit rapport is een strategie bepaald voor onderhoudswerkzaamheden aan lagers in rollen van een bandtransporteur. Deze onderhoudswerkzaamheden worden geautomatiseerd uitgevoerd door een Bandtransporteur OnderhoudsRobot (BOR). De BOR kan zelfstandig bewegen over het frame van de bandtransporteur. De onderhoudswerkzaamheden die de BOR moet verrichten zijn: De strategie moet de onderhoudswerkzaamheden definiëren, structureren en optimaliseren, zodat ze met zo laag mogelijke kosten worden uitgevoerd, terwijl aan de eisen voor het onderhoud van het systeem wordt voldaan.

Met deze onderhoudsstrategie moet antwoord gegeven worden op de volgende vragen. Uitgangspunten voor het onderzoek
Een bandtransporteur bestaat uit meerdere rollendelen, een band en een inrichting om de band aan te drijven. Een rollendeel is een onderdeel van het frame van de bandtransporteur waarin de rollen zitten, die de band ondersteunen. Uit de schematische tekening voor de doorsnede van de band is te zien, dat elk rollendeel bestaat uit vijf rollen (zie Figuur S.1). Een rollendeel bestaat uit twee lagen van rollen. Op de bovenste drie rollen ligt de bovenband, waarop het materiaal vervoerd wordt. Op de onderste twee rollen ligt de onderband. De boven- en onderband zijn delen van de band die in tegenovergestelde richtingen over de bandtransporteur bewegen.


Andere uitgangspunten kunnen als volgt worden beschreven: Werkwijze
Om kennis te vergaren over onderhoudswerkzaamheden in het algemeen, het structureren en het benoemen daarvan is onderzoek gedaan in literatuur over onderhoudstrategie en planning. Vervolgens is er in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar optimalisatiemodellen voor onderhoudswerkzaamheden. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan het onderzoek naar vergelijkbare onderhoudsrobots en hun onderhoudsstrategie. Vervolgens spitst het rapport zich toe op de toepassing van de theorie uit de voorgaande hoofdstukken op de onderhoudsstrategie voor de BOR. Ten slotte wordt een conclusie van het onderzoek getrokken en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.

Belangrijke factoren voor een onderhoudsstrategie
Door samenvatting van literatuur over onderhoud en onderhoudsmanagement kan een ontwerpmodel worden gemaakt, waarmee de belangrijke elementen voor een onderhoudsstrategie worden aangegeven. Figuur S.2 laat dit model zien in de vorm van een traject met de belangrijke elementen van een onderhoudsstrategie in de juiste volgorde om een onderhoudsstrategie te kunnen bepalen.


Modellen voor optimalisatie van onderhoudswerkzaamheden
Na onderzoek naar modellen voor optimalisatie van onderhoudswerkzaamheden kunnen de volgende drie algemene opmerkingen worden gemaakt over het aanbod aan die modellen en de toepasbaarheid daarvan op praktijksituaties: Toepassing theorie op situatie van de BOR
De onderdelen uit het ontwerpmodel van Figuur S.2 zijn voor de situatie van de BOR met een bandtransporteur als volgt op te stellen: Aanbevelingen
Door de verschillende opties te simuleren met behulp van een computersimulatieprogramma kan het schema voor de inspectietijden worden bepaald. Als in het schema blijkt dat de BOR een inspectie-interval zou moeten aanhouden wat in de werkelijkheid niet kan worden behaald, door bijvoorbeeld een te lage snelheid van bewegen over de bandtransporteur, kan er voor worden gekozen meerdere BOR's op een bandtransporteur te laten werken.

Aangezien simulatie eenduidige waarden als input nodig heeft, moeten de volgende gegevens bekend zijn voordat er met de simulatie kan worden begonnen: Na simulatie voor de optimalisatie van de onderhoudswerkzaamheden, is het mogelijk de capaciteitsplanning en roostering te construeren en meer onderzoek te doen naar voorraadproblemen voor reserveonderdelen voor de bandtransporteur.

Daarmee komt dit onderzoek tot de volgende aanbevelingen:
  1. Er moet onderzoek gedaan worden naar de gegevens, benodigd voor de input voor de simulatie van de verschillende beweegschema's. Deze waarden zijn voor elke bandtransporteur specifiek.
  2. Er moet onderzoek gedaan worden naar uitbreiding van de onderhoudsstrategie voor meerdere componenten van de bandtransporteur.
  3. Het is noodzakelijk ook het storingsgedrag van de BOR in de optimalisatie en roostering van de onderhoudswerkzaamheden te integreren.
  4. Er zou overwogen moeten worden om tussentijdse reparaties aan lagers uit te voeren, waarmee de levensduur van een lager wordt verlengd.
  5. Een onderzoek naar herontwerp van bandtransporteur voor hogere betrouwbaarheid, voor afweging tegen ontwerp van de BOR.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.06.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.