Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekN.J.W. Hoek Hulpmiddelen bij het dimensioneren van havenfaciliteiten.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.LT.5618, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De haven is een complex systeem. Voordat men een haven of terminal kan aanleggen is eerst een uitgebreid planningstraject nodig. Een van de onderdelen die zorgvuldig gedimensioneerd moet worden is de kadelengte. De benodigde kadelengte is afhankelijk van een groot aantal factoren. In dit rapport worden deze factoren opgesomd en worden vervolgens de hulpmiddelen die ter beschikking staan van de havenplanner voor het dimensioneren van havenfaciliteiten besproken.

Factoren die van invloed zijn op de kadelengte zijn: Hieraan zijn gekoppeld de bezettingsgraad van de haven en de servicetijden van schepen en daarmee ook de lengte van de wachtrij en de wachttijd van schepen.

De planning van een haven of terminal kan in drie fases worden opgedeeld: Hierbij moeten altijd alle randvoorwaarden en met name ook financiële gevolgen in rekening worden gebracht.

Al naar gelang het type haven, terminal, schepen, gewenste nauwkeurigheid, geld en tijd kan men verschillende hulpmiddelen toepassen voor het dimensioneren van kadelengtes. Deze hulpmiddelen zijn: Elke methode heeft zijn voor- en nadelen. Men moet een goede afweging maken welke methode er toegepast zal worden. Bepalende factoren zijn: Onderscheid moet gemaakt worden tussen verschillende typen terminals. Men kan onderscheid maken tussen kades en pieren, die zware kranen en machinerie kunnen ondersteunen en direct grenzen aan de opslagruimte, of steigers die slechts eenvoudige installaties kunnen dragen maar tot in dieper water kunnen strekken. Vervolgens is er voor tankers nog de mogelijkheid te laden en lossen bij een boei.
Er moet bij berekeningen van kadelengte rekening mee worden gehouden of er sprake is van een discreet (niet overlappend) aantal ligplaatsen of dat het aantal ligplaatsen varieert en bepaald wordt door de lengte van de schepen en de daarvoor beschikbare ruimte.

Er valt te concluderen dat vuistregels en wachtrijtheorie goed te gebruiken zijn in eenvoudige havens met een discreet aantal ligplaatsen, waarbij de ligplaatslengte meestal gebaseerd is op het langste te verwachten schip dat de haven zal aandoen. Voor complexere havens zijn vuistregels en wachtrijtheorie toepasbaar in de eerste twee fases van het ontwerp om alternatieven af te wegen en als validatiemiddel voor simulatie in de derde fase. Simulatie kan het beste toegepast worden in de laatste fase van het ontwerp van complexe havens onder voorwaarde dat de invoerdata betrouwbaar zijn en er genoeg tijd en geld beschikbaar is om een geschikt model te ontwikkelen. Een toegevoegd voordeel van simulatie is dat er vaak animatiemogelijkheden zijn, die de presentatie en validatie kunnen vergemakkelijken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.05.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.