Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekL.T. van Halderen Third Party Logistics: het uitbesteden van logistieke processen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.LT.5640, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het uitbesteden van logistieke functies is geen nieuw fenomeen. De laatste jaren is de markt van Third Party Logistics ontzettend gegroeid. Redenen hiervoor zijn onder andere globalisering, sterke concurrentie en focus op de kernactiviteiten door bedrijven.

Wat is Third Party Logistics (TPL)?
Volgens een veel gebruikte definitie wordt het omschreven als: "Het gebruik van externe bedrijven voor het vervullen van logistieke functies die van oudsher door het bedrijf zelf werden uitgevoerd. De uitgevoerde functies kunnen het gehele logistieke proces bevatten of bepaalde activiteiten binnen dat proces".

De samenwerkingsverbanden die bestaan binnen third-party logistics zijn op meerdere manieren te classificeren. Twee veel gebruikte classificaties zijn die van Ellram en Bowersox.
Ellram [L. Elram, C. Billington "Purchasing leverage considerations in the outsourcing decision", European Journal of Purchasing and Supply Management, Vol.7 (2000) pp.15-27.] onderscheidt een basis, operationele, bedrijfs- en strategische alliantie.
Bowersox [D.J. Bowersox, P.J. Daugherty, C.L. Droge, D.S. Rogers, D.L. Wardlow "Leading Edge Logistics: Competitive Positioning for the 1990s", Council of Logistics Management, Oak Brook, IL (1989)] daarentegen maakt bij de TPL-indeling gebruik van drie soorten overeenkomsten: partnership agreement, third party agreement en integrated logistics service agreement. Om de dynamiek van third-party relaties te kunnen begrijpen, kan het netwerkperspectief toegepast worden.
Wanneer een bedrijf logistieke diensten koopt, kan dit bij verschillende typen contractverkopers gedaan worden. De leverancier kan bezittingen georiënteerd, management georiënteerd, geïntegreerd of administratief georiënteerd zijn.

Er bestaan diverse drijfveren waarom bedrijven hun logistieke activiteiten uitbesteden. De voornaamste redenen zijn kostenbesparingen, beperking van geïnvesteerd kapitaal en kwaliteits- of serviceverhoging.
Om tot het besluit van uitbesteding te komen, zijn er een aantal sleutelfactoren aan te wijzen. Deze factoren zijn doorslaggevend bij het besluit logistieke functies uit te besteden. De vijf sleutelfactoren zijn (1) het belang van de logistieke functie, (2) risicoaansprakelijkheid en controle, (3) kosten / service, (4) informatie- en communicatiesystemen, (5) marktrelaties.
Wanneer besloten is functies uit te besteden, zijn er een aantal randvoorwaarden die bepalen of de samenwerking een succes kan worden of niet: Eisen, procedures en systemen moeten vastliggen, er moet nauw worden samengewerkt en de betrokkenheid van het management is onontbeerlijk.
Een TPL-samenwerking heeft uiteraard niet alleen maar voordelen. Er bestaan ook nadelen van de coöperatie. Als voornaamste nadelen en obstakels kunnen bijvoorbeeld controleverlies over de bedrijfsactiviteiten, zichtverlies op informatie, het ontbreken van steun bij overige werknemers en onbegrip van de doelen van beide partijen genoemd worden.

In het uitbestedingsproces zijn een aantal fasen te onderscheiden. Men begint met het definiëren van de benodigde diensten, vervolgens moet kennis en inzicht in het product ontwikkeld worden, processen zover mogelijk versimpeld en gestandaardiseerd worden en kan een marktonderzoek gehouden worden om inzicht in de markt te krijgen.

Hierna kunnen door middel van een Request for Information en Request for Proposal de nodige informatie ingewonnen worden en door leveranciers aanbiedingen gedaan worden. Hierna beginnen de onderhandelingen en zal na de contractvorming het project geïmplementeerd worden.

Er bestaan reeds veel samenwerkingsverbanden op het gebied van third-party logistics. Overal ter wereld worden verbintenissen aangegaan. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden van over de gehele wereld worden besproken in casestudies. Het vermoeden dat er verschillen bestaan tussen praktijkvoorbeelden uit verschillende landen, wordt bevestigd. De hoofdoorzaak voor deze verschillen is het bestaan van cultuurverschillen tussen de landen.

Voor veel bedrijven is de uitbestedingsbeslissing een lastige keuze. Welk traject zij moeten doorlopen en hoe zij een juiste leverancier kunnen kiezen blijkt moeilijk. Door middel van bedrijfshandleiding krijgt een bedrijf inzicht in het te doorlopen proces en heeft deze een idee hoe hij de outsourcingsbeslissing kan nemen.

Binnen de industrie van third-party logistics hebben zich de laatste jaren nogal wat ontwikkelingen voorgedaan. De meningen van bedrijven over TPL-leveranciers zijn veranderd en ook hun wensen ten opzichte van deze. Waarschijnlijk blijven deze wensen veranderen, daar bedrijven steeds meer ervaren raken met de aangeboden logistieke diensten. Er staan de third-party logistics industrie hierdoor ook heel wat nieuwe ontwikkelingen te wachten.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.07.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.