Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.J. de Grauw Ontwerp van een studentenregistratiesysteem in Delphi.
Computeropdracht, Rapport 2002.LT.5670, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Voor de begeleiding en het monitoren van studenten van onder meer de secties Transporttechniek en Logistieke Techniek wordt softwarematige ondersteuning wenselijk geacht. Momenteel hanteren verschillende gebruikers verschillende database(-achtige) systemen voor het beheer van administratieve en aan studievoortgang gerelateerde gegevens. Dit levert in sommige gevallen problemen op. Gezocht wordt naar een geïntegreerde en object-geöriënteerde toepassing die aan alle uiteenlopende gebruikerseisen voldoet.

In dit rapport wordt het ontwerp van een dergelijk studentenregistratiesysteem begschreven. Ook wordt de (gedeeltelijke) implementatie ervan in de programmeertaal Delphi 6.0 beschreven. Bij het gepresenteerde ontwerp van het registratiesysteem ligt de nadruk op flexibiliteit, dat wil zeggen op aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid; dit rapport heeft dan ook tevens als doel om als leidraad te dienen voor verdere aanpassingen en uitbreidingen van het systeem.

De ontwerpeisen voor het systeem vloeien direct voort uit de wensen van (toekomstige) gebruikers ten aanzien van de functionaliteit van de applicatie, de door het systeem te beheren gegevens en het verwachte gebruiksgemak. Daarnaast worden er door de opdrachtgever speciale eisen gesteld aan de te ontwikkelen programmatuur.

Tegen de achtergrond van deze eisen wordt vervolgens overgegaan tot een object-geöriënteerd ontwerp van het syteem. Daarvoor wordt het systeem onderverdeeld in elementen en wordt er gekeken naar wat deze elementen moeten kennen en kunnen, oftewel: wat hun attribuutvelden en -methoden dienen te zijn. Na de invulling van de velden op basis van eisen aan de te beheren gegevens wordt vervolgens aan iedere component een aantal methoden toegekend, gebaseerd op een nadere analyse van de functionele structuur van de applicatie. Vervolgens wordt gekeken naar wat dit impliceert voor het ontwerp van de interactieve component binnen het systeem, de zogenaamde userinterface; tenslotte wordt een overzicht gegeven van de verschillende variabelen die een rol spelen binnen het systeem.

Om de juistheid en bruikbaarheid van het ontwerp voor het studentenregistratiesysteem te kunnen toetsen, is dit object-geöriënteerde ontwerp (gedeeltelijk) geïmplementeerd in de vorm van een applicatie genaamd 'Studenten Volg Systeem', afgekort SVS. Er wordt ingegaan op de opbouw van het computerprogramma, met andere woorden op de verschillende onderdelen met programmacode en hun onderlinge samenhang. Vervolgens wordt besproken hoe de verschillende elementen die kunnen worden onderscheiden binnen het systeem zijn geïmplementeerd. Tenslotte wordt de implementatie van de userinterface besproken, dat wil zeggen: de applicatie zoals die ter beschikking staat van de gebruiker.

Op basis van het ontwerp en de (gedeeltelijke) implementatie van het object-ge&oum;riënteerde systeem kan tot een aantal conclusies worden gekomen, waarvan de belangrijkste is dat met het gepresenteerde ontwerp het doel van de opdracht, het ontwikkelen van een studenten registratiesysteem dat aan alle gestelde eisen voldoet, is bereikt. Mede doordat het ontwerp slechts gedeeltelijk kon worden uitgevoerd binnen de beschikbare tijd, kan er een aantal aanbevelingen worden gedaan voor verdere aanpassingen (verbeteringen) en uitbreidingen van het systeem in de nabije toekomst.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.02.11; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.