Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.J.M. Fernhout Mogelijkheden binnenvaart voor stedelijke en regionale distributie.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2003.TL.6684, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De binnenvaart was, vooral in Nederland, in het verleden erg belangrijk voor het ontstaan van steden, vervoer over de weg was of niet mogelijk of te duur. In de loop van de tijd is het wegvervoer steeds belangrijker geworden voor regionale en stadsdistributie. De wegen raken steeds voller, zodat de binnenvaart, en het spoor, een steeds beter alternatief worden. Aangezien er grachten 'ontdempt' worden, ontstaan er nieuwe kansen voor de binnenvaart om hun oude rol in de stadsdistributie te heroveren.

Om de stroom (grote) vrachtwagens naar en in de steden te verminderen zijn er verschillende alternatieven. De goederen kunnen bij een distributiecentrum worden overgeslagen op: Ondergronds Transport Buisleidingen, kleine binnenschepen (zoals de Utrechtse bierboot), kleine vrachtwagens of bestelbusjes. Als er geen vervoersalternatieven worden geboden, heeft de beperking van het wegvervoer nadelige gevolgen voor de middenstand in de steden.

De verschillende modaliteiten hebben allemaal sterke en zwakke kanten. Het vormen van een keten, met de benutting van sterke punten van de verschillende vervoerstechnieken, kan optimalisering van het vervoerssysteem bevorderen. De kracht van het wegvervoer ligt in flexibiliteit en grote doordringing in de ruimte. Het railvervoer is milieuvriendelijk, bij elektrische treinen bepaalt de energiecentrale de hoeveelheid uitstoot van schadelijke stoffen. De binnenvaart is vooral geschikt voor grote vervoersvolumes; op deelmarkten kan echter ook met kleinschalig vervoer geconcurreerd worden. Ook is de binnenvaart milieuvriendelijk en de stilste van de drie genoemde modaliteiten. De binnenvaart is een erg veilige vorm van transport en heeft meestal weinig last van de weersomstandigheden.

In elke infrastructuur zitten knelpunten. De binnenvaart heeft soms last van ondiep water, lage bruggen, scherpe bochten en sluizen met te weinig capaciteit. Het bestaan van een goed dekkend netwerk van regionale overslagcentra is belangrijk om het mogelijk te maken dat de binnenvaart het wegvervoer ontlast. Dit goede netwerk heeft tot gevolg dat er, door bundeling, dikke vervoersstromen ontstaan. De ICT is heel belangrijk bij de organisatie van de keten.

Door ontstaan van nieuwe markten voor de binnenvaart zijn o.a. de Neokemp en Distrivaart ontstaan. Neokemps zijn kleine, wendbare schepen die goed kunnen concurreren met het wegvervoer. Distrivaart is een pilot-project voor een varend magazijn, waarmee 'fast moving consumer goods' worden vervoerd. Modulair vervoer koppelt een grote bereikbaarheid aan schaalvoordelen op de dikke vervoersstroom. Duwkonvooien kunnen eenheden uit modulair vervoer meenemen.

Voor regionale distributie kan het railvervoer een alternatief en/of een bedreiging voor de binnenvaart zijn. Met automatische voertuiggeleiding in het railvervoer kan 'het containernetwerk' een ontwikkeling voor de langere termijn zijn. Op het containernetwerk rijden treinen van één of enkele wagons groot. Doordat iedere container zelfstandig reist, krijgt dit vervoersysteem de voordelen van de vrachtwagen, terwijl de nadelen zoals de kosten van de chauffeur en congestie juist worden vermeden. De uitvoering op korte termijn valt te betwijfelen.

Voor de binnenvaart is het belangrijk dat de kansen worden benut. Vooral op het gebied van technische ontwikkeling en innovatie kan de binnenvaart scoren. Om de leefbaarheid in de steden te vergroten, wordt gezocht naar alternatieven voor het wegvervoer. De mogelijkheden van de binnenvaart in de stedelijk en regionale kunnen hierdoor toenemen, hiervoor zijn distributiecentra en stadsmagazijnen aan water nodig. Hiervoor dient de stedelijke waterweginfrastructuur verbeterd te worden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.09.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.