Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen

Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.J.B. van Roermund Rail Service Center Simulatie.
Computeropdracht, Rapport 2002.LT.6686, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt de ontwikkeling van een simulatiemodel voor een Rail Service Centrum beschreven. Dit simulatiemodel is geprogrammeerd in Delphi 6, waarbij gebruik wordt gemaakt van de speciaal voor simulatiedoeleinden ontwikkelde Tomas-unit. Met dit simulatiemodel moeten studies kunnen worden uitgevoerd om de los en laadcapaciteit te bepalen als functie van de aankomst- en beladingkarakteristieken van de treinen. Verschillende losmethodes van de kraan moeten met elkaar vergeleken kunnen worden.

De aankomst van de treinen wordt gesimuleerd volgens een bekend te veronderstellen dienstregeling, met een bepaalde lengte, een bekend aantal te lossen en te laden containers en een bekende voorgeschreven vertrektijd. Deze gegevens worden vanuit een inleesfile in de simulatie ingelezen. Deze invoerfile is door de gebruiker eenvoudig aan te passen aan de te simuleren situatie. Dit simulatiemodel gaat uit van een RSC met één bundel en één kraan. Voor deze kraan zijn in deze simulatie een vier verschillende losstrategieën gedefinieerd. Het is echter eenvoudig om een ander kraanproces later nog toe te voegen. Bepaald moet kunnen worden welke van de alternatieven het best voldoet aan de voorgeschreven vertrektijden.

Van de onderzochte losstrategieën zijn de tijden die de treinen in het RSC systeem verblijven uitgezet in een grafiek. Op deze manier kan bepaald worden welke losstrategie het best voldoet. Geconcludeerd kan worden dat van de onderzochte losstrategieën het 'grazend' afwerken van de treinen voorkeur verdient. Verder kan gesteld worden dat met het toewijzen van prioriteit aan bepaalde treinen voorzichtig omgesprongen moet worden aangezien dit de totale capaciteit van de kraan verlaagt.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.11.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.