Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekB.C. Bührmann Chemicaliëntransport in de 21ste eeuw.
Doctoraalopdracht, Rapport 2003.TL.6737, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Inleiding en doelstelling
Bij het zeetransport van chemicaliën brengen de kostbare chemicaliëntankers onevenredig veel tijd door in de havens waar goederen worden overgeslagen. De transportcapaciteit van de schepen wordt hierdoor slecht benut en de kosten tijdens een verblijf in de haven zijn hoog.
Het doel van het onderzoek is het aandragen van een oplossing voor de slechte benutting van de transportcapaciteit van de parceltankers en de hoge kosten, die gemaakt worden bij het transport van chemicaliën. Het subdoel is het verkorten van de haventijd van chemicaliëntankers.

Probleemanalyse
Het huidige transport van chemicaliën is ontstaan vanuit het olietransport. De eerste chemicaliën werden in omgebouwde olietankers vervoerd. De lading was eigendom van hooguit enkele eigenaren en werden op één locatie in de haven gelost of geladen. In de loop der jaren is de vraag naar chemicaliën sterk gestegen en is ook het aantal soorten chemicaliën sterk toegenomen evenals het aantal productielocaties. Om de verschillende soorten chemicaliën te transporteren en de juiste plaats op te halen of weg te brengen werd het aantal tanks aan boord van een schip (parceltanker = pakketjestanker) groter.
Ten gevolge van de huidige organisatie van het chemicaliëntransport zijn de volgende knelpunten ontstaan:
Nieuw transportconcept
Aan de hand van een bestaande visie en na vergelijking met andere transportsectoren is een nieuw transportconcept voor chemicaliën ontwikkeld dat de volgende uitgangspunten kent:

Centrale terminal
De centrale terminal kent twee belangrijke functies:
De centrale terminal moet voldoen aan de volgende criteria:
Aan de hand van de gestelde criteria worden zes lay-outs uitgewerkt en geëvalueerd. Vervolgens wordt een keuze gemaakt uit de zes lay-outs aan de hand van een waardering van de opgestelde criteria. De investering telt het zwaarst mee. Andere criteria zijn: contaminatiegevaar, benodigde ruimte, bereikbaarheid, gebruikt gebied, ontvangst toekomstige parceltankers, mogelijkheid om terminal aan te passen voor de ontvangst van parceltankers zonder overslagapparatuur De Combiterminal, een combinatie van een T-steiger met een Frontterminal, met bovenleidingen (leidingen die boven de lichters lopen) blijkt zowel op het gebied van de investeringen als bij de waardering van de opgestelde criteria de meeste punten te scoren.

Toetsen nieuw concept
De behandeling van de parceltankers bij een centrale terminal betekent voor de ladingen, die bij een terminal afgeleverd moeten worden een extra stap in het logistieke proces. Deze stap brengt extra kosten met zich mee vanwege de overslag-, transport- en schoonmaakkosten. Om te bepalen of deze kosten 'terugverdiend' worden door een korter verblijf van de parceltankers in havens is een rekenmodel opgesteld. Hiermee kunnen de kosten van een havenbezoek berekend worden. Ook kunnen de extra opbrengstmogelijkheden van de parceltankers bepaald worden. Drie havenconcepten en zes scenario's voor een lijndienst zijn uitgewerkt.

Conclusie
Naar aanleiding van het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.08.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.