Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB.C. Bührmann Chemicaliëntransport in de 21ste eeuw.
Computeropdracht, Rapport 2003.TL.6746, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Een parceltanker doet bij een bezoek aan een haven meerdere terminals (gemiddeld vier terminals) aan om lading over te slaan. Deze lading wordt overgeslagen naar een tank bij een terminal of naar een ander schip, een coaster of een lichter. Door een matige organisatie van het transport en verschil in belangen tussen terminaloperators en rederijen verblijven de parceltankers lange tijd (gemiddeld negen dagen) in een haven, hetgeen ten koste gaat van de opbrengstmogelijkheden van de parceltanker.
De haventijd kan verkort worden door de parceltanker volledig bij een centrale terminal te laden en te lossen. Hierbij wordt de lading, die is bestemd voor andere terminals in de regio, gehaald of gebracht met lichters of coasters. Deze handelingen brengen extra kosten met zich mee, vanwege extra overslag, transport en schoonmaken van de ladingtanks. Aan de andere kant kunnen de jaarlijkse opbrengsten van een parceltanker stijgen door een korter verblijf in een haven.
In dit verslag worden twee modellen uitgewerkt, een model op havenniveau en een model op transportketenniveau. Met de modellen kan bepaald worden of de extra opbrengsten opwegen tegen de extra kosten. Hoewel de modellen te gebruiken zijn voor alle mogelijke parceltankers, havens en lijndiensten is hier gekozen voor één van de grootste parceltankers (37.015 dwt) die in lijndienst vaart tussen Houston en Rotterdam.

Model op havenniveau
Allereerst worden de kosten van een havenbezoek bepaald door het model op havenniveau. Hiertoe worden drie concepten uitgewerkt (zie figuur 0-1)


Figuur 0-1: De drie toegepaste concepten

  1. Multiterminal: parceltanker bezoekt 4 terminals en verblijft 9 dagen in een haven
  2. Hub & vletten: parceltanker bezoekt de centrale terminal en verblijft 2 dagen in een haven
  3. Hub & vletten + 1 Terminal: parceltanker bezoekt de centrale terminal plus een terminal waar een grote partij ladingen wordt overgeslagen en verblijft drie dagen in een haven.
In figuur 0-2 worden de resultaten van het model op havenniveau weergegeven. De resultaten geven de verschillende kostenposten weer van een bezoek aan de Rotterdamse haven.


Figuur 0-2: Resultaten model op havenniveau


Model op transportketenniveau
Met het model op transportketenniveau kan bepaald worden wat de gevolgen zijn voor de opbrengstmogelijkheden van een parceltanker bij een korte haventijd. In dit model worden de verschillende concepten toegepast op een lijndienst tussen de havens Houston en Rotterdam. De combinatie van twee concepten vormt een scenario. In totaal worden zes scenario's uitgewerkt, waarbij de scenario's 2 t/m 6 worden vergeleken met scenario 1, die de huidige situatie in het chemicaliëntransport weergeeft (zie figuur 0-3).


Figuur 0-3: De zes scenario's


Resultaten
De resultaten zijn opgedeeld in fysieke resultaten en financiële resultaten. De fysieke resultaten geven per scenario het percentage haventijd van een parceltanker weer, het aantal parceltankers dat benodigd is om de lijndienst te onderhouden en het aantal afvaarten dat een parceltanker per jaar kan maken. De financiële resultaten worden berekend per afvaart, per parceltanker per jaar en voor de gehele lijndienst.
Er is gebleken dat bij een kortere haventijd minder parceltankers nodig zijn om de lijndienst te onderhouden. De 'overgebleven' parceltankers kunnen op andere lijndiensten worden ingezet. In het model is uitgegaan van een nieuw opgezette lijndienst. De besparingen op de afschrijvingskosten van het aantal parceltankers dat minder benodigd is, wordt bij het resultaat opgeteld (zie figuur 0-4). De scenario's waarbij de parceltanker in beide havens bij een centrale terminal (hub) wordt behandeld ontlopen elkaar nauwelijks en laten een beter resultaat zien dan de huidige situatie.


Figuur 0-4: Resultaat lijndienst met invloed minder parceltankers


Gevoeligheidsanalyse
Verwacht wordt dat in de toekomst de directe overslag naar andere schepen toeneemt. Er is gekeken wat de gevolgen hiervan zijn voor de havenkosten. Omdat minder lading naar terminals gebracht wordt met lichters zijn de havenkosten lager. Het varen met kleinere parceltankers lijkt de verschillen tussen de huidige situatie en situatie met een centrale terminal kleiner te maken, wanneer de bezettingsgraad wordt verhoogd. Een lijndienst tussen twee havens (Rotterdam en Singapore), die verder uit elkaar liggen, verkleint in verhouding het verschil in resultaat tussen de scenario's.
Tot slot is een schatting gemaakt voor de situatie waarbij de overslagapparatuur van boord is gehaald en bij de terminal is geplaatst. De resultaten hiervan geven aanleiding voor vervolgonderzoek.

Conclusie
Het model op havenniveau toont aan dat de implementatie van een centrale terminal in de logistieke keten van het chemicaliëntransport besparingen met zich meebrengt bij een havenbezoek. Op transportketenniveau toont het model aan dat de opbrengstmogelijkheden toenemen als gevolg van de lagere havenkosten en een kleiner aantal parceltankers dat benodigd is.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.05.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.