Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.A.A. van Kester Het ontwerp van een trekkend voertuig voor de stadsdistributiemultitrailer.
Doctoraalopdracht, Rapport 2003.TL.6747, Transporttechnologie, Transporttechniek.


Een aantal jaren geleden is in opdracht van Albert Heijn een nieuwe RoRo trailer ontworpen. Deze trailer is geschikt voor stadsdistributie door de versnelde mogelijkheid van het laden en lossen van rolcontainers volgens het zogeheten roll-on roll-off principe, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van overslagmiddelen.

Veel binnensteden zijn voor deze RoRo trailer echter niet meer toegankelijk door de restricties die lokale overheden opleggen. Doel van deze restricties is het bevorderen van leefbaarheid. Als gevolg van deze beperkende maatregelen ontstaat er een groeiende problematiek ten aanzien van de stedelijke distributie. Daarom bestaat er de noodzaak voor een nieuw logistiek concept voor de bevoorrading van de filialen in de binnensteden.

Hierbij wordt gedacht een de toepassing van een nieuwe laadeenheid, de citybox genaamd. Bovendien kan een bijbehorend stadsdistributievoertuig (SDV) een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid van de Albert Heijn filialen en de leefbaarheid in de stedelijke omgeving.

De citybox (2,55 x 2,15 x 2,28 meter) is een nieuwe uniforme laadeenheid, waarin negen rolcontainers gebundeld kunnen worden. De beladen citybox heeft een bruto massa van 3,5 ton.

Het nieuwe logistieke concept is als volgt te beschrijven:
Een trekker-oplegger combinatie rijdt met een lading cityboxen vanaf een Composite Distributie Centrum naar de rand van het stadscentrum. Hier worden drie cityboxen overgeslagen op het SDV, dat vervolgens naar het AH-filiaal rijdt. De boxen worden daar volgens het RoRo principe geleegd, waarna het SDV met de lege boxen terug rijdt naar het overslagpunt aan de rand van het stadscentrum.

Doelstelling van dit onderzoek is een studie uit te voeren naar een nieuw stadsdistributievoertuig. De variant die onderzocht zal worden is een multitrailersysteem (MTS). Een MTS bestaat uit een trekkend voertuig met een aantal aanhangers. In beginsel zullen drie cityboxen met behulp van een MTS van een overslagpunt aan de rand van de stad naar het filiaal worden vervoerd. In dit rapport zal het trekkende voertuig onderzocht worden.

Hiertoe is programma van eisen opgesteld. Vervolgens is een onderzoek gedaan naar de verschillende overslagmethoden, waaruit is geconcludeerd dat de overslag op het overslagpunt het beste kan geschieden met een op het trekkende voertuig aanwezige hefinrichting en de overslag bij het filiaal volgens het RoRo principe plaats vindt. Het beste voertuigconcept is vervolgens bepaald. Dit wordt een trekker-heffer. Van deze trekker-heffer is de technische haalbaarheid onderzocht. Uit dit onderzoek is het volgende naar voren gekomen: Op het voertuig komt een hefinrichting met opklapbare vorken. Deze hefinrichting bestaat uit twee delen: De opklapconstructie is dusdanig opgebouwd dat deze geheel tussen de zijbalken is verwerkt. De opklapconstructie kan op elke hefmast met een hefmogelijkheid groter dan 5 ton geplaatst worden en is dus min of meer universeel toepasbaar.

De trekker en de trailers zullen gekoppeld moeten worden. De koppeling welke op de trekker geplaatst wordt, betreft een geveerde vangmuilkoppeling type Rockinger RO 430. Deze koppeling wordt onder het chassis van de trekker-heffer gemonteerd.

Voor het koppelen van de trekker en de trailers zijn twee trekstangen ontworpen. Eén trekstang voor de koppeling tussen de trekker en de trailer en een trekstang voor de koppeling tussen de trailers onderling. De trekstang tussen de trailers onderling is geveerd uitgevoerd voor extra comfort tijdens het rijden. De trekstang tussen de trekker en de trailer is niet geveerd uitgevoerd. Deze functie wordt overgenomen door de vangmuilkoppeling.

Het MTS dat in dit rapport beschreven is voldoet niet aan de richtlijnen het PSD, omdat de massa groter is dan de gestelde 7,5 ton en de lengte ook boven 7,5 meter uitkomt.

Uit de nabeschouwing in dit rapport wordt duidelijk dat de richtlijnen van het PSD opnieuw onderzocht moeten worden, omdat blijkt dat met de voorgestelde nieuwe concepten, de eisen gesteld door het PSD niet haalbaar zijn. Wordt aan de huidige richtlijnen vastgehouden, dan is een efficiënte bevoorrading van een aantal winkels niet mogelijk. De nieuwe richtlijnen zullen moeten worden getoetst aan realistische uitgangspunten en randvoorwaarden die kunnen worden verkregen door nadere bestudering van de nieuwe concepten. Met een nieuw stelsel van samenhangende richtlijnen kan een programma van eisen voor een nieuw SDV worden opgesteld. Met een eventueel nieuw concept voor een SDV kan wellicht wel aan de (nieuwe) richtlijnen wat betreft geluid, emissie-uitstoot en verkeershinder worden voldaan, maar kan ook de distributie worden verbeterd.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.04.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.