Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.J.M. van den Beld A Course for Economic Evaluation of Alternatives
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2003.TL.6787, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het doel van deze literatuurstudie is om te dienen als handleiding tijdens de economische evaluatie van technische alternatieven. Het document is specifiek geschreven voor studenten Werktuigbouwkunde die aan de laatste fase van hun studie zijn begonnen.

Het document beschrijft achtereenvolgens de zeven stappen van het evaluatieproces. Aan elke stap in het proces is een volledig hoofdstuk besteed. Uiteindelijk wordt aan de hand van een case aan het eind van de scriptie de procedure praktisch toegepast. De volgende stappen worden beschreven:

1. Herkenning en formulering van het probleem
De eerste stap in de procedure is het herkennen en formuleren van het probleem, de onderzoekskaders en de interne / externe eisen. Dit is een continu proces en informatie vanuit de waarderingsfase kan leiden tot een herformulering van het originele probleem.

2. Ontwerpen van geschikte alternatieven
De tweede stap in de analyse is gericht op het ontwikkelen van geschikte alternatieven. Dit proces is zeer belangrijk aangezien de kwaliteit van de verschillende alternatieven een erg grote impact heeft op het uiteindelijke resultaat van het project. Creativiteit en innovatie zijn zeer belangrijk in deze fase.

3. Berekening van de netto kasstroom voor elk alternatief
Aangezien de economische evaluatie gericht is op resultaten in de toekomst, is het erg belangrijk om toekomstige kasstromen accuraat te voorspellen. Een geschikte methode om deze voorspellingen te doen is door gebruik te maken van de 'Work Breakdown Structure', de kosten en inkomsten structuur en verschillende statistische methodieken.

4. Selectie van de keuzecriteria
Vervolgens dient de minimale economische prestatie vastgesteld te worden met behulp van de zogeheten 'minimum attractive rate of return'. Voorafgaande aan de uiteindelijke waardering van de alternatieven dienen de resulterende kasstromen echter geconverteerd te worden naar gelijksoortige waarden in tijd. Het is daarbij aan de investeerder om de meest geschikte selectie criteria te gebruiken, zoals de huidige, de toekomstige of jaarlijkse waarde van de kasstromen, de mate van opbrengst of de terugverdientijd.

5. Analyse en vergelijking van de alternatieven
Voordat tenslotte de uiteindelijke waardering gedaan kan worden, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de alternatieven op dezelfde wijze met elkaar worden vergeleken. Hiervoor is het van belang te controleren of de alternatieven dezelfde levensduur hebben. Indien de levensduur ongelijk is, dient de waardering gedaan te worden op basis van de 'repeatability' of de 'co-terminated' assumption. Tenslotte dienen de afschrijvingsmethode en de belastingverplichtingen voor elk alternatief gelijk te zijn.

6. Selectie van het meest geschikte alternatief
Aangezien de waardering altijd gebaseerd is op voorspellingen van kosten en inkomsten is het belangrijk de risico's die hieraan vastzitten te bepalen. Hiervoor zijn verschillende manieren, namelijk door middel van een sensitiviteit, optimistisch / pessimistisch, waarschijnlijkheid en verwachte waarde-analyse. Tenslotte moet de lezer rekening houden met het mogelijke verschil in interesse van aandeelhouders en bestuurders in de keuze van het meest geschikte alternatief.

7. Meting van de prestatie na de evaluatie
Alhoewel het niet strikt genomen onderdeel is van het evaluatieproces, is het tenslotte belangrijk om tijdens de waardering rekening te houden met prestaties van reeds gekozen alternatieven. Kostencontrole en rapportage van de voortgang zijn gebruikelijk manieren om de prestatie te meten en te evalueren.

Deze literatuurstudie sluit af met een evaluatie van een casestudie gebaseerd op technische alternatieven for chemisch transport in de 21ste eeuw. De informatie voor deze studie is verzameld uit een recente logistieke afstudeeropdracht [B.C. Bührmann "Chemicaliëntransport in de 21ste eeuw"]. Elke stap van de evaluatieprocedure is toegepast in de analyse.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.08.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.