Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieF.G. Giebel Massareductie op de horizontale transportwagen van de "Carrier Crane".
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2003.TL.6820, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het is de verwachting dat in de toekomst door een toenemend aanbod van containers en een groei naar grotere en kapitaalintensievere transportschepen de vraag naar terminals met een verhoogde overslagcapaciteit zal stijgen. Ondanks de laatste technieken om het conventionele ontwerp van een containerkraan een grotere overslagcapaciteit te laten verkrijgen, is het onwaarschijnlijk dat dit type van containerkraan de nieuwe eisen kan vervullen. Hierdoor is door de vakgroep Transporttechniek van de TU Delft een nieuw concept van een containerkraan ontworpen. Deze "Carrier Crane" moet in staat worden geacht een overslagcapaciteit van 65 bewegingen per uur te verrichten.

De "Carrier Crane" bestaat uit twee verticale hijssystemen aan weerskanten van de kraan. Het ene hijssystemen is verantwoordelijk voor transport van de container ter hoogte van het schip, terwijl het andere het transport op de kade voor zijn rekening neemt. Het horizontale transport van de containers, welke een verbinding vormt tussen de twee hijssystemen, wordt verzorgd door een aantal wagens in de hoofdligger. Vanwege het aantal wagens en de wens om de krachten die voortkomen uit de massa van een wagen gering te houden. Dit in verband met het doorleiden van de krachten door de gehele constructie. De literatuurscriptie behandelt de volgende vraag:
Onderzoek op welke manier massareductie van de horizontale transportwagen van de "Carrier Crane" kan worden gerealiseerd.

Eerst word de precieze afbakening van het rapport behandeld. Na een uitgebreide analyse waarin de verschillende functies van de wagen aan het licht komen worden de eisen waaraan de wagen moet voldoen genoemd. Het bepalen van de theoretische vorm van de hoofdoverspanning vindt plaats in hoofdstuk twee. Ook staat in dit hoofdstuk de indeling van horizontale transportwagen volgens NEN 2018. De verschillende materiaalafhankelijke oplossingen voor de uitvoering van de hoofdoverspanning staan beschreven in hoofdstuk drie. Daarna komen het gekozen ontwerp en de motivatie ter sprake.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.12.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.