Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieN. Spek Laad-/lostijden goederen in stedelijke gebieden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2004.TL.6824, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het afleveren van goederen in stedelijke gebieden wordt steeds moeilijker. De vraag naar producten neemt immer toe en de diversificatie van producten ook. Tegelijkertijd neemt de acceptatie van grote voertuigen in dergelijke gebieden af.
Overheden stellen daarom steeds vaker strikte regels op om overlast voor de bewoners en bezoekers van de stedelijke gebieden te beperken. Als gevolg hiervan wordt bevoorrading van winkels in deze gebieden een steeds grotere uitdaging.
Er zijn al diverse concepten uitgedacht waarmee deze uitdaging wordt aangegaan. Een daarvan is de Stadsbox, een kleine standaard laadeenheid voor zowel shuttle- als stadsvervoer.

Om inzicht te krijgen in de verbeteringen die gebruik van de Stadsbox kan betekenen voor distributie in stedelijke gebieden, is onderzocht hoe in de huidige praktijk het laden en lossen in stedelijke gebieden plaatsvindt.

Met behulp van de literatuur is een beeld gevormd van problemen die zich voordoen bij distributie in stedelijke gebieden.
Veel problemen komen voort uit de regelgeving omtrent de fysieke toegang van winkelgebieden en de verschillende voorwaarden die steden hierbij hanteren. Ook de doorstroming van verkeer binnen steden is een groot probleem.

Om een inschatting te kunnen maken van het voordeel dat het gebruik van de Stadsbox heeft ten opzicht van het huidige laad-/losproces is kennis over het huidige proces nodig.
In de literatuur is over dit proces nauwelijks informatie te vinden. Dit heeft geleid tot het opzetten en uitvoeren van een onderzoek naar de huidige laad-/losprocessen.

Voor het onderzoek is gedurende twee dagen de distributie van goederen in een stedelijk omgeving gevolgd en vastgelegd met een videocamera. Aan de hand van deze video-opnamen is een procesbeschrijving opgesteld en zijn tijdmetingen verricht naar diverse handelingen die tijdens het laad-/losproces een rol spelen.
De video-opnamen tonen daarnaast problemen bij het verplaatsen binnen een stad en problemen die ontstaan door de huisvesting van de klant. Tevens is van de video-opnamen een compilatievideo gemaakt als bijlage voor dit rapport.

De metingen wijzen uit, dat er nu veel tijd wordt besteed aan het rangschikking van lading en het tijdelijk afsluiten van de laadruimte.

De Stadsbox kan in veel situaties worden toegepast. In dit onderzoek zijn slechts enkele van deze toepassingen vergelijkbaar met de geobserveerde processen. Deze toepassingen zijn in het rapport beschreven.
Er is een vergelijking gemaakt tussen de tijd die nodig is voor het laden en lossen in de huidige situatie met behulp van een laadklep en de laad-/lostijden wanneer een Stadsbox gebruikt wordt.

Vergelijking van de processen conventioneel - boxafzet/swap laat zien dat het gebruik van de box sowieso tot een tijdsbesparing leidt t.o.v. de conventionele methoden.
Bij de boxafzet-processen wordt bij het afleveren van meer dan 9 rolcontainers een groot deel van de tijdwinst tenietgedaan door het afzetten van de tweede box. Toch leidt het gebruik van de Stadsbox, volgens deze vergelijking, in vrijwel alle gevallen tot tijdwinst.

Zoals uit de gegevens blijkt, is de grootste tijdwinst te behalen bij het gebruik van het boxswap-proces. Het omwisselen van twee boxen kan plaatsvinden in minder dan 3 minuten. Dit betekent een besparing van de laad-/lostijd t.o.v. de conventionele methode van wel 80%.
Er dient hierbij wel opgemerkt te worden, dat er voor toepassing van de boxswap-methode aanpassingen nodig zijn aan de laad-/loslocatie van de ontvanger.

Gebruik van de Stadsbox volgens het boxafzet-principe leidt echter ook tot aanzienlijke verbeteringen t.o.v. de conventionele werkwijze, zeker wanneer er meerdere mensen werken aan het laden en lossen. In dat geval levert het gebruik van de Stadsbox volgens het simultaanprincipe een besparing op van bijna 25% bij het lossen en laden van 18 rolcontainers.
Ook bij het afleveren van minder dan 18 rolcontainers is de inzet van de Stadsbox voordelig. Zo kunnen 9 rolcontainers met de Stadsbox volgens het afzetprincipe door één persoon worden afgeleverd in ruim 20% minder tijd dan het lossen van een gelijk aantal rolcontainers volgens de conventionele methode duurt bij de inzet van twee mensen.
Zelfs het afleveren van één enkele rolcontainer levert bij gebruik van de Stadsbox een besparing op van ruim 40%.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.03.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.