Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieI. de Jong De stadsbox op het distributiecentrum
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2004.TL.6833, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In 2001 is het onderzoeksproject Stedelijke Distributie in de Retailketen gestart. Dit project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe concepten voor stadsdistributie. De vakgroep Transporttechniek en Logistieke Techniek is nauw betrokken bij dit onderzoeksproject. In het kader van dit project is er een nieuwe multifunctionele laadeenheid - de stadsbox - ontwikkeld. In een stadsbox passen negen standaard rolcontainers. Het idee is om de keten van distributiecentrum naar klant in tweeën te knippen. De grote afstanden worden overbrugd met voertuigen die een grote capaciteit hebben. Deze voertuigen moeten heen en weer gaan rijden tussen centrale distributiecentra en goed bereikbare overslagpunten die aan de rand van de stad gevestigd zijn. Vanaf deze overslagpunten worden kleinere voertuigen ingezet om de laatste paar kilometer naar de klant overbruggen.

Dit rapport richt zich op de afhandeling van de stadsbox op het centrale distributiecentrum. De distributiecentra zoals die er nu zijn zullen in meerdere of mindere mate moeten worden aangepast om optimaal te kunnen werken met de stadsbox. In dit verslag wordt besproken hoe de stadsbox het distributiecentrum beïnvloed en worden er voorstellen gedaan voor het ontwerp van het gedeelte van het distributiecentrum waar de stadsbox op van invloed is.

In figuur 1 zijn de functies weergegeven welke op een distributiecentrum worden.


Figuur 1. Functies op een distributiecentrum

Ontvangst goederen, Expeditie en Transport worden direct door de stadsbox beïnvloed. Aan Ontvangst Goederen worden de functies Lossen Oplegger en Lossen Stadsbox toegevoegd. Aan Expeditie worden de functies Laden Stadsbox en Laden Oplegger toegevoegd. Transport beslaat het transporteren van de stadsbox door het distributiecentrum.

Bij Ontvangst Goederen wordt gekeken naar de ontvangst van cross-docking artikelen en van stadsboxen. De cross-docking artikelen worden direct op strek geplaatst. De stadsboxen kunnen of op het retourencentrum of op de strek het DC in. Ook is het voor de functie Ontvangst Goederen van belang op welke manier de oplegger aan het dok geparkeerd staat.

Expeditie beslaat voornamelijk het laden van de stadsboxen. Dit kan decentraal (op de strek) of centraal gebeuren. Voor het benodigde vloeroppervlak is het verder belangrijk om te weten of de laadvolgorde van de rolcontainers in de stadsboxen belangrijk is. Is dit het geval dan resulteert dat in grote buffers voor rolcontainers buiten de stadsboxen.

Transport beschrijft de acht manieren waarop de stadsbox door het distributiecentrum getransporteerd wordt. Deze zijn te verdelen in drie groepen. Bij de eerste groep vindt er geen transport van de stadsbox plaats. Bij de tweede groep worden de stadsboxen binnen de afdeling getransporteerd. Bij de derde groep worden de stadsbox door het distributiecentrum getransporteerd en dient er een transportsysteem aangelegd te worden.Tevens wordt geïnventariseerd op welke manier het interne transport kan plaatsvinden.

Geconcludeerd kan worden dat centraal laden van de stadsbox zowel op een bestaand DC als in een nieuwbouwsituatie de voorkeur geniet. Op een traditioneel distributiecentrum zal men of op conventionele wijze moeten blijven werken of een centraal vulpunt invoeren. Het is niet duidelijk of deze optie in te passen in een bestaand DC. Dit komt doordat het benodigde vloeroppervlak met behulp van een simulatie bepaald moet worden.

De beste manier om een stadsbox door het distributiecentrum te verplaatsen is weergegeven in figuur 2.


Figuur 2. Route van stadsboxen door het magazijn

Bij deze optie worden de stadsboxen op het retourencentrum van de oplegger gehaald en binnendoor via het centrale vulpunt naar de strek getransporteerd.

De benodigde ruimte binnen het DC voor de stadsbox is sterk afhankelijk van het wel of niet belangrijk zijn van de laadvolgorde van de rolcontainers in de stadsboxen. Er dient uitgezocht te worden of het vasthouden aan een laadvolgorde en daardoor een hoge beladingsgraad van de stadsboxen opweegt tegen de extra benodigde ruimte in het DC.

In z'n algemeenheid kan er geconcludeerd worden dat de stadsbox op het distributiecentrum voordelen biedt.
De oplegger kan in een veel kortere periode afgehandeld worden en door het invoeren van een centraal vulstation lijkt een distributiecentrum compacter vormgegeven te kunnen worden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.10.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.