Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. van Klinken en C.H. Paus De containerterminal van de toekomst
Doctoraalopdracht (literatuurstudie), Rapport 2004.TL.6863A, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De toenemende globalisering en groeiende wereldeconomie veroorzaken een explosieve groei in het containertransport. Om de transportkosten te minimaliseren worden er steeds grotere containerschepen in de vaart genomen. De verwachting is dat met de groeiende containerstromen en de groei van containerschepen tot 12.500 TEU de huidige terminalconcepten in 2020 niet meer voldoen aan de eis om schepen binnen 24 uur af te handelen.
Doel van het afstudeerproject is het ontwikkelen van concepten voor de Rotterdamse containerterminal van 2020, gevestigd op de tweede Maasvlakte, die voor een goede afwikkeling zorgt van de containerstromen op zowel de terminal zelf als naar het achterland toe.
Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 'Vanwege de toenemende scheepsgroottes, de daardoor groter wordende call-sizes en de scherpere eisen van rederijen en verladers aan de overslagsnelheid zullen de huidige terminalconcepten in 2020 niet meer voldoen voor wat betreft de overslagsnelheid, de productiviteit van het interne transport, de stackproductiviteit de bereikbaarheid vanuit het achterland en de afhandeling van het wegtransport.'

Een belangrijke ontwikkeling wordt gevormd door de toenemende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot terreurdreiging. Door deze veiligheidsmaatregelen komt er een steeds betere informatievoorziening op gang. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd van elke container de voor partijen van belang zijnde gegevens worden uitgewisseld. Met deze toenemende informatievoorziening kan de containerafhandeling efficiënter worden georganiseerd.

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor de containerterminal van de toekomst is onderzoek gedaan naar de vele innovaties die de afgelopen decennia zijn gedaan. De meeste richtten zich daarbij op het vergroten van de kraanproductie, de ruimteproductiviteit of verbetering van de interne transportmiddelen.
Slechts een klein aantal innovaties wordt momenteel toegepast. In de toekomst zullen veranderingen in de markt en een groeiende containeroverslag voor situaties zorgen waarbij de toepassing van bepaalde innovaties alsnog interessant gaat worden. De volgende innovaties kunnen interessant zijn voor de toekomst: Tijdens een brainstormsessie die gehouden is om ideeën te genereren voor de containerterminal van de toekomst zijn een tweetal interessante concepten naar voren gekomen, te weten de drijvende kade en de drijvende kraan. Het sterke punt van deze twee concepten is een grotere flexibiliteit door het verplaatsen van kranen. De twee belangrijkste verschillen tussen bovenstaande concepten zijn dat bij de drijvende kade meerdere kranen toegepast worden en er een verbinding is met de kade waarover containers getransporteerd kunnen worden. Bij de drijvende kraan daarentegen wordt slecht één kraan toegepast en moeten containers direct overgeslagen worden op een binnenvaartschip.
Deze twee concepten zijn vergeleken met twee reeds bestaande terminalconcepten: het terminalconcept waarbij de afhandeling van containerschepen plaatsvindt met behulp van een kraan met verhoogde productiviteit en het terminalconcept dat gebruik maakt van een geïntegreerde binnenvaartkade.

Bij de beoordeling van de verschillende concepten is de weging van de criteria flexibiliteit, kadeproductiviteit en de mogelijkheid tot directe overslag het zwaarst. Betrouwbaarheid, inzetbaarheid en het kostenaspect zijn van ondergeschikt belang.
Na het uitvoeren van een kwalitatieve beoordeling kwamen de drijvende kade en de drijvende kraan als beste concepten naar voren. Beide concepten zijn in separate rapporten nader uitgewerkt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.07.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.