Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. van Nieuwenhuijzen Mechanisatie en automatisering in de tuinbouw
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2005.TL.7019, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Tuinders passen steeds vaker automatisering toe in hun bedrijven met als voornaamste reden kostenbesparing. Echter, er zijn nog vele processen in de tuinbouw die nog niet geautomatiseerd zijn. Het doel van deze scriptie is een overzicht te geven van de mechanisatie en automatisering in de tuinbouw. Dit overzicht behandelt met name het transport en de logistiek bij het planten, oogsten en verwerken van het gewas. De aspecten die hierbij aan de orde komen zijn: de ontwikkelingen van mechanisatie en automatisering tot nu toe, een beschrijving van de huidige gemechaniseerde en geautomatiseerde processen, de redenen om te automatiseren, de bijbehorende knelpunten en mogelijke toekomstige ontwikkelingen wat betreft automatisering. Dit overzicht maakt onderscheid in vollegrondstuinbouw en glastuinbouw. Bij de vollegrondstuinbouw groeien de planten in de openlucht op akkers en bij de glastuinbouw groeien de planten in kassen. Deze scriptie is gebaseerd op een literatuuronderzoek en interviews met mensen van verschillende instellingen.

Een belangrijke ontwikkeling voor de vollegrondstuinbouw was de ontwikkeling van de tractor, welke zorgde voor het aandrijven en voortbewegen van vele werktuigen. Eerst lag de aandacht wat betreft mechanisatie alleen op de grondbewerkingen. Het was niet rendabel om andere processen uit de tuinbouw te mechaniseren of te automatiseren. Tuinders teelden immers allerlei soorten groenten en iedere teelt stelt weer zijn eigen eisen aan mechanisering en automatisering. Hier kwam 25 jaar geleden verandering in toen tuinders zich gingen specialiseren. Nu ligt de aandacht vooral op het automatiseren van het planten, oogsten, sorteren en verwerken van het gewas omdat daar de meeste arbeid bespaard kan worden. Eén van de laatste ontwikkelingen wat betreft automatisering is het gebruik van GPS, waardoor tractors automatisch bestuurd kunnen worden en de condities van het land in kaart gebracht kunnen worden.

De buisrail zorgde voor de basis van de opkomst van mechanisering en automatisering in de glastuinbouw. Hierdoor werd het transporteren van planten gemakkelijker voor de medewerkers. Als eerst ging men processen in plantenkwekerijen automatiseren en later ook processen in potplantenkwekerijen en in de teelt van snijbloemen en vruchtgroenten. Nu ligt vooral de aandacht wat betreft automatisering op het transporteren van het gewas, zoals het verplaatsen van groepen potplanten, rozenstruiken, of platte containers waarin snijbloemen groeien. Naast het automatisch transporteren wordt er nu ook veel aandacht besteed aan systemen die het gewas automatisch sorteren met behulp van een camera die het gewas beoordeelt.

In vergelijking met de glastuinbouw is de automatisering nog niet ver doorgedrongen in de vollegrondstuinbouw. De belangrijkste redenen om automatisering toe te passen in de vollegrondstuinbouw zijn besparingen van arbeidskosten, een betere uniformiteit van het gewas en klantgericht telen. De verwachtingen voor de toekomst zijn: verdere ontwikkelingen van automatische plantmachines en mobiele verpakkingsstations, een verdere toename in het gebruik van deze machines en GPS en automatisch sorteren door een camera krijgen een steeds belangrijkere rol in de tuinbouw. Hierbij moet men rekening houden met de volgende knelpunten: sommige opbrengsten van teelten zijn te laag om investeringen terug te verdienen, te hoge eisen die sommige teelten aan automatisering stellen, grote veranderingen in de manier van telen worden door tuinders niet geaccepteerd en het toenemende gewicht van de machines en werktuigen veroorzaakt een slechtere kwaliteit van het gewas en een lagere opbrengst.

In de glastuinbouw is de automatisering wel ver doorgevoerd. Ook in de glastuinbouw zijn de belangrijkste redenen om te automatiseren: besparing op arbeidskosten, een betere uniformiteit van het gewas en klantgericht telen. Tevens is besparing op energiekosten een belangrijke reden om te automatiseren, deze reden geldt echter alleen voor de glastuinbouw. De verwachtingen voor de toekomst zijn: een verdere toename van het mobiel telen van diverse snijbloemen en vruchtgroenten, het automatiseren van processen waarbij potplanten verpakt worden en op karren worden gezet en een toename in het gebruik van besturingssystemen die opgebouwd zijn uit modules. Ook bestaat er een grote kans dat tracking & tracing een steeds belangrijkere rol gaat spelen voor zowel de glastuinbouw als de vollegrondstuinbouw. Ook bij deze verwachtingen moet men rekening houden met de volgende knelpunten: te lage opbrengsten, te hoge eisen aan automatisering en geen acceptatie van grote veranderingen in de manier van telen. Naast deze knelpunten moet men in de glastuinbouw ook rekening houd met het feit dat mobiel telen de energiekosten maar tot een bepaalde hoogte reduceert, terwijl de gasprijs blijft stijgen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.02.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.