Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.B. de Kleine Automatisch labelen bagage
Doctoraalopdracht, Rapport 2007.TEL.7136, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Amsterdam Airport Schiphol (AAS) verwacht dat het aantal passagiersbewegingen op de luchthaven de komende jaren zal blijven groeien. Om in de toekomst efficiënt het gestegen aantal passagiersbewegingen te kunnen verwerken, is het zogenaamde RPP programma (Redesign Passengers Process) opgesteld. Binnen dit RPP programma staat de doelstelling passagiers zelf hun bagagestukken te kunnen laten inchecken via een Self Service Drop-Off Point.

Om passagiers zelf hun bagagestukken te kunnen laten inchecken is het gewenst dat het benodigde bagagelabel op een volautomatische wijze wordt verbonden met het in te checken bagagestuk. Om dit te bewerkstelligen is opdracht gegeven tot het ontwerpen van een systeem dat bagagestukken, nadat deze zijn afgegeven door de passagier, vol-automatisch voorziet van een label. Deze opdracht heeft geleid tot het onderzoek dat in dit verslag is beschreven.

Om tot een overzicht te komen van alle mogelijke oplossingen, is het uit te voeren proces verdeelt in deelfuncties. Voor de vijf belangrijkste deelfuncties zijn oplossingen gezocht.

Bij één van de deelfuncties, te weten de deelfunctie die bepaalt hoe het label met het bagagestuk is verbonden, zijn oplossingen gezocht door een classificatie op te stellen van mogelijke verbindingen tussen label en bagagestuk. Door invulling te geven aan deze classificaties zijn oplossingen voor de deelfunctie opgesteld. Oplossingen voor de overige vier deelfuncties zijn gebaseerd op bestaande systemen binnen AAS.

Vanuit de oplossingen voor de vijf deelfuncties zijn concepten opgesteld, die vervolgens zijn beoordeeld met een multicriteria analyse. De beoordelingscriteria, de bijbehorende weegfactoren en de toegekende scores zijn tot stand gekomen tijdens een expertsessie binnen AAS. Het meest belovende concept is geanalyseerd en uitgewerkt.

Gedurende het onderzoek kwam naar voren dat er geen bestaande systemen zijn die onbekende bagagestukken op volautomatische wijze kunnen voorzien van een label. Wel konden voor de deelfuncties bestaande systemen worden aangedragen als oplossing. Met name in de verpakkingsindustrie waren oplossingen te vinden.

Uit de multicriteria analyse volgde dat het meest belovende concept gebruik maakt van twee parallel geplaatste snoeren, die strak rondom het bagagestuk worden aangebracht. Deze snoeren worden bij het aanbrengen elk door een afzonderlijk gat aan het uiteinde van het label geschoten, waardoor de snoeren na het aanbrengen ook met elkaar zijn verbonden. Dit concept is in het verslag als eindconcept verder uitgewerkt.

Gedurende het onderzoek kwam ook naar voren dat kritisch moet worden omgegaan met het resultaat van de multicriteria analyse. De analyse maakt enkel gebruik van beoordelingscriteria waarop onderbouwd scores konden worden toegekend aan de concepten. Zo is bijvoorbeeld de vraag welk percentage correct uitgevoerde label-processen bij gebruik van het te beoordelen concept kan worden behaald, niet mee-genomen omdat hierover geen onderbouwde uitspraak kan worden gedaan. In hoeverre het eindconcept op dit punt zal voldoen aan de eisen van AAS kan op dit moment dan ook niet worden gezegd.

De vraag hoe op volautomatische wijze een in te checken bagagestuk kan worden gelabeld komt voort uit een overkoepelende vraag, namelijk wat de beste manier is om het bagagestuk van de passagier bij een Self Service Drop-Off Point te voorzien van een label. Wanneer wordt gezocht naar volautomatische oplossingen, dan wordt gezocht binnen een afgebakend zoekgebied. Er kan worden gezocht naar handmatige, half-automatische en volautomatische oplossingen.

Op dit moment wordt binnen AAS wel onderzoek gedaan naar handmatige en volautomatische oplossingen maar niet naar halfautomatische oplossingen. Voordat vervolgonderzoek wordt gedaan naar volautomatische oplossingen, wordt aanbevolen eerst naar halfautomatische oplossingen te kijken.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.06.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.