Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC.J.D. Louw Simulatie voor het testen van de procedures voor de toewijzing van schepen en kranen in een dry bulk import terminal
Computeropdracht, Rapport 2008.TEL.7251, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Als gevolg van een toename van de wereldwijde handel door globale economische groei is zeetransport een van en snelst groeiende economische sectoren. Deze groeiende hoeveelheden die over zee worden vervoerd worden geladen en gelost in havens. Een van de handelswaren is dry bulk. Dit wordt vervoerd in bulk carriers en deze worden gelost in dry bulk import terminals. Concurrentie verhoogt de focus op kostenbeheersing terwijl de capaciteiten blijven toenemen. De efficiency van de terminal wordt hierdoor steeds belangrijker.

Dit rapport bevat een beschrijving van het ontwerp van een simulatiemodel, dat gebruikt kan worden om te bepalen hoe de prestaties van een dry bulk import terminal kunnen worden verbeterd met de bestaande infrastructuur en uitrusting. Het model beperkt zich tot de wachtruimte van de schepen en de werkzaamheden aan de kade. Het model simuleert de werkzaamheden van de terminal op basis van invoergegevens en genereert resultaten die gebruikt kunnen worden om de effecten van deze invoer te waarderen.

In de terminal worden schepen toegewezen aan een ligplaats en kranen aan een schip. De procedures die worden gebruikt voor deze toewijzing zijn tegenwoordig erg eenvoudig. Het effect van deze procedures wordt bepaald door alternatieve procedures voor deze toewijzingen te implementeren in het simulatie model. The prestaties van de terminal worden dan gemeten aan de hand van de Key Performance Indicator, de gemiddelde wachttijden van de schepen.

Het simulatiemodel is ontworpen. Het werd gebruikt om alternatieve procedures voor de toewijzing van ligplaatsen en kranen te vergelijken met de bestaande procedures. Voor het toewijzen van kranen werd als alternatief een dynamische toewijzingsprocedure getest. Hierbij worden de kranen continu toegewezen aan het schip dat de kraan het hardst nodig heeft. Het model wees uit dat dit een negatieve invloed had op de KPI. Aan de andere uitvoer was te zien dat de extra productiviteit die de kraan met deze procedure haalt tijdens het daadwerkelijke lossen, niet opweegt tegen de tijd die verloren gaat aan het verplaatsen van de kraan langs de kade, waardoor de productiviteit uiteindelijk lager is.

De alternatieve procedure voor de toewijzing van schepen, een procedure die gebaseerd is op resterende afgesproken wachttijd in plaats van volgorde van binnenkomen, leek de KPI wel positief te beïnvloeden. De gemiddelde wachttijd van schepen daalt met deze procedure 12.5%. De spreiding in de resultaten is echter te groot om deze verbetering toe te kennen aan de nieuwe procedure voor de toewijzing van schepen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.